Održana deveta redovna sjednica SO-e Gacko

Devetu redovnu sjednicu Skupštine opštine Gacko, koja je održana juče, otvorio je predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu načelnika opštine Milana Radmilovića,  zamjenika načelnika Radoice Antunovića, sekretara Dragana Jegdića, načelnika odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, internog revizora u opštini Gacko Nade Zelenović, službenika za odnose sa javnošću i Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 18 tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja Zapisnika sa sedme i osme redovne sjednice Skupštine opštine Gacko, sa 12 glasova za, odbornici su usvojili Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2013. godinu.

Odborničkom većinom, utvrđen je Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Gacko. U izmjenama i dopunama Statuta, između ostalog, naziv „Opštinska Administrativna služba“ se mijenja u naziv „Opštinska uprava“, opštine Gacko.

Skupština je usvojila Izvještaj po Planu mjera za otklanjanje nedostataka po Izvještaju Glavne službe za reviziju Javnog sektora Republike Srpske, u kome su predstavljene provedene radnje po planu aktivnosti za provođenje preporuka datih u izvještaju GS za RJS RS.

Većinom glasova, na skupštini je usvojen prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodenje električne energije za 2014. godinu. Uvodne napomene o ovoj tački dnevnog reda, dao je načelnik opštine, Milan Radmilović. Ukupna sredstva za 2014. godinu planirana su u iznosu od 5.801.000,00 KM. Od toga, planirano je izvršenje otplate anuiteta po dugoročnom kreditu za kapitalne investicije u iznosu od 529.090,00 KM, dok su za izgradnju primarnih infrastukturnih objekata (vodovod, kanalizacija, lokalni putevi i slično) planirana sredstva u iznosu od 1.851.051,00 KM.

Prijedlog Programa rada zajedničke komunalne potrošnje za 2014. godinu, usvojen je odborničkom većinom, a obuhvata sledeće aktivnosti: održavanje javne higijene, održavanje i uređenje javnih zelenih površina, parkova, kupališta i površina za rekreaciju, održavanje oborinske kanalizacije i nabavka opreme. Odbornici su tokom diskusije, kao gorući problem naveli odvoženje i deponovanje prikupljenog otpada, problem oborinske kanalizacije i otpadnih voda, koji se treba što prije riješiti. U vezi sa ovom tačkom, usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim naknadama.

Na skupštini je usvojen i Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba budžeta opštine Gacko za period 01.04. do 30.06.2014. godine, prema kojem će se do donošenja Odluke o budžetu opštine Gacko za 2014. godinu vršiti privremeno finansiranje opštih potreba, za koje se sredstva obezbjeđuju u budžetu opštine Gacko do visine prihoda ostvarenih u periodu 01.04. do 30.06.2013. godine.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Opštinskim administrativnim taksama, Prijedlog Odluke o radu i visini naknade za rad članovima Upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač opština Gacko, Prijedlog Odluke o visini naknade za rad Opštinske izborne komisije. Usvojen je i Prijedlog Odluke o visini plata funkcionera opštine Gacko.

Odborničkom većinom i bez rasprave, usvojeni su Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i kriterijuma za određivanje lokalnih puteva i ulica u opštini Gacko, Prijedlog Odluke o uslovima, kriterijumu i načinu dodjele granta etažnim vlasnicima, Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i jednog člana Opštinske izborne komisije Gacko, kao i Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Odbora za žalbe.

Podijelite vijest