Načelnik opštine

Načelnik opštine Gacko je dr Ognjen Milinković.

Kontakt telefon: 059/472-433, fax: 059/472-862, mejl: nacogac@teol.net

Načelnik opštine
zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti, rukovodi Opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad.

Načelnik opštine ima sledeće nadležnosti:

• Predlaže Statut opštine,
• Predlaže odluke i druga akta Skupštine,
• Izrađuje nacrt i podnosi Skupštini godišnji budžet, završni račun budžeta, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanjem zemljištem, uključujući korišćenje javnog zemljišta,
• Obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
• Sprovodi opštinsku politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava opštinski budzet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
• Izvršava zakone i druge propise Republike čije izvršenje je povjereno opštini,
• Donosi Odluku o osnivanju opštinske uprave,
•Donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske Administrativne službe,
• Donosi Plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
• Realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
• Daje saglasnost na statute i druge opšte akte preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
• Podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske uprave,
• Pokreće inicijativu da se odluke nadležnog Suda obustavi od izvršenja propisa Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra je suprotan Ustavu i zakonu,
• Zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine,
• Rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni Republički organi,
• Odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupština opštine,
• Donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen Statutom,
• Odlučuje o prijemu službenika i drugih radnika na rad u opštinsku upravu i vrši raspoređivanje na radno mjesto,
• Odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa službenika i drugih zaposlenih radnika u opštinskoj upravi,
• Odlučuje o izricanju disciplinskih mjera za povrede radnih dužnosti,
• Razrješava službenike opštinske uprave i odlučuje o prestanku radnog odnosa u skladu sa Zakonom,
• Obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom opštine.

——————————————————————————————————

Biografija – NAČELNIK OPŠTINE  GACKO

Milinković (Žarka) Ognjen, rođen je 3. maja 1983. godine u Trebinju. Osnovnu školu završio je u Avtovcu, a opštu gimnaziju u Gacku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Foči. 

Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije završio je u Foči i Beogradu. Od 2011. godine zaposlen je u Univerzitetskoj bolnici Foča kao specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Govori Engleski jezik.

15. novembra 2020. godine izabran je za načelnika opštine Gacko.