Načelnik Stručne službe

V.D. Načelnika Stručne službe je Saša Topalović, diplomirani ekonomista.

Kontakt telefon: 059/472-436, lokal 304.

E mail: sasa.topalovic@gacko-rs.info.

Stručna služba obavlja stručne, organizacione, protokolarne, studijsko-analitičke, informaciono-dokumentacione i normativno-pravne poslove koji su u vezi sa funkcionisanjem cjelokupne Opštinske uprave.

Glavna područja djelovanja na­čel­­nika Odjeljenja odnose se na sledeće dužnosti i aktivnosti:

  • rukovodi radom Službe, organizuje, koordinira poslove i predstavlja Službu u granicama ovlašćenja;
  • izrađuje planove, programe i izvještaj o radu Službe;
  • nadzire i kontroliše rad zaposlenih u pogledu zakonitosti, blagovremenosti i efikasnosti rada;
  • odgovoran je za primjenu i obradu materijala koje sačinjava Služba kao i za izvršavanje odluka i zaključaka SO-e i NO-e koji se odnose na rad Službe;
  • daje ocjenu zaposlenih i planira odsustva zaposlenih u skladu sa zakonom;
  • sarađuje sa drugim odjeljenjima i službama u cilju izvršavanja poslova i zadataka iz svog djelokruga;
  • priprema i predlaže izradu novih i postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura i prati njihovu primjenu;
  • indentifikuje rizike i upravlja njima na nivou Službe;
  • donosi pojedinačna akta iz djelokruga Službe, po ovlašćenju Načelnika opštine,
  • obavlja i sve druge poslove za koje ga zaduži Načelnik opštine.