Начелник Стручне службе

В.Д. Начелника Стручне службе је Саша Топаловић, дипломирани економиста.

Контакт телефон: 059/472-436, локал 304.

E mail: sasa.topalovic@gacko-rs.info.

Стручна служба обавља стручне, организационе, протоколарне, студијско-аналитичке, информационо-документационе и нормативно-правне послове који су у вези са функционисањем цјелокупне Општинске управе.

Главна подручја дјеловања на­чел­­ника Одјељења односе се на следеће дужности и активности:

  • руководи радом Службе, организује, координира послове и представља Службу у границама овлашћења;
  • израђује планове, програме и извјештај о раду Службе;
  • надзире и контролише рад запослених у погледу законитости, благовремености и ефикасности рада;
  • одговоран је за примјену и обраду материјала које сачињава Служба као и за извршавање одлука и закључака СО-е и НО-е који се односе на рад Службе;
  • даје оцјену запослених и планира одсуства запослених у складу са законом;
  • сарађује са другим одјељењима и службама у циљу извршавања послова и задатака из свог дјелокруга;
  • припрема и предлаже израду нових и постојећих интерних контролних поступака и процедура и прати њихову примјену;
  • индентификује ризике и управља њима на нивоу Службе;
  • доноси појединачна акта из дјелокруга Службе, по овлашћењу Начелника општине,
  • обавља и све друге послове за које га задужи Начелник општине.