Начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту

Начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту јe Дарка Унковић, дипл. инжењер архитектуре.

Контакт телефон: 059/472-436, локал 206.

E-mail: darkaunk@gmail.com

а) Циљ овог радног мјеста је креирање и организовање функционисања законских права, обавеза и одговорности Општине у управљању јавним пословима из области просторног плани­рања и уређења, урбанизма, екологије, геологије, водопривреде, инвестиција, стамбено-комуналне дјелатности, грађења и развоја града, као и обез­бjеђење услова за развој и унапређење развоја ових области у интересу развоја локалне зајед­нице и њених грађана, припрема тендерске доку­ментације из надлежности Одјељења, инфра­струк­туре града и подручја Општине, управљање пословним просторима и имовином Општине, наплата властитих прихода од издавања непо­кретности које су на располагању локалној заједници, регулисање имовинских права и имовинско-правних питања из надлежности Општине, заштита и спасавање од природних и других несрећа на подручју Општине.

б) Главна подручја дјеловања на­чел­­ника Одјељења односе се на следеће дужности и активности:

 • Руководи Одјељењем, организује, обједињава, усмје­рава и координира рад запослениx у Одјељењу;
 • прима, прегледа и распоређује пошту по извршио­цима на Одјељење, и прати њихову реализацију;
 • учествује у раду СО-е и њених радних тијела и то на начин да излаже, образлаже и самостално презентује израђене материјале из дјелокруга рада Одјељења;
 • контролише коначне текстове приједлога одлука, анализа извјештаја, информација и других мате­ријала из надлежности Одјељења;
 • прима грађане и даје им адекватне упуте и објаш­њења за остваривање њихових права и обавеза и задужује надлежног извршиоца за поступање по истим;
 • прати легислативу и стара се о благовременом и ефикасном провођењу и извршавању закона и других прописа одлука СО-е, аката и налога Начелника општине;
 • доноси појединачне акте из дјелокруга рада Одјељења по овлашћењу Начелника општине;
 • доноси и прати извршавање годишњих и опера­тивних планова рада Одјељења и редовно инфор­мише Начелника општине о стању у области за које је Одјељење образовано;
 • учествује у раду комисије и других стручних тијела које формира Начелник општине, ради рјешавања текућих питања;
 • иницира, организује и спроводи упутства и смјернице за благовремено доношење измјена планске доку­ментације, предлаже могуће локације за изградњу и уређење града и инфраструктурних објеката сагласно Закону и спроводи планирање цјеловитог уређења градског грађевинског земљишта;
 • припрема и предлаже израду нових и допуну постојећих интерних контролних поступака и других процедура у Одjељењу и прати њихову имплементацију;
 • идентификује ризике и управља њима на нивоу Одjељења;
 • спроводи мјере заштите на раду и заштите од пожара и мјере у вези са чувањем и коришћењем имовине Одјељења;
 • организује и координира припрему тендерске документације за јавне набавке и учествује у раду комисија за јавне набавке;
 • одобрава и овјерава требовања потрошног мате­ријала за Одјељење;
 • одговара за извршење и реализацију Одлука СО-е које се односе на Одјељење;
 • предлаже план коришћења годишњих одмора запослених и могуће замјене;
 • директно је одговоран за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова запослених у Одјељењу, Начелнику општине и надзорним органима;
 • прати рад запослених који су му подређени и даје коначну оцјену њиховог рада, утврђује врсту и висину награђивања подређених, а покреће и дисциплинске поступке када се за то стекну услови, организује програме стручног оспособ­љавања у кoординацији са службeником за људске ресурсе;
 • остварује потребну сарадњу са ресорним и контролним органима, са другим одјељењима и службама ради бржег и ефикаснијег извршавања послова, са сусједним и другим општинама, са представницима међународне заједнице и другим правним лицима,
 • обавља у друге послове који се односе на рад Одјељења или које му у задатак стави Начелник општине.