Начелник Одјељења за инспекцијске послове

Начелник Одјељења за инспекцијске послове јe Драгица Јововић, дипломирани економиста.

Контакт телефон: 059/472-436, локал 210.

E-mail: tigacko@teol.net

a) Циљ овог радног мјеста је креирање и органи­зовање функционисања законских права обавезе и одговорности Општине у управљању јавним пословима из области инспекција у интересу локалног становништва.

б) Главна подручја дјеловања начелника Одјељења односе се на следеће дужности и активности:

 • руководи Одјељењем, организује, обједињава, усмјерава и координира рад запослених у Одјељењу;
 • прима, прегледа и сигнира пошту на Одјељење, распоређује је извршиоцима и прати извршење;
 • учествује у раду сједнице СО-е и њених радних тијела и то на начин да излаже, образлаже и самостално презентује израђене материјале из дјелокруга рада Одјељења;
 • припрема и предлаже израду нових и допуну постојећих интерних контролних поступака и других процедура у Одјељењу и прати импле­ментацију;
 • идентификује ризике и управља њима на нивоу Одјељења;
 • контролише коначне текстове приједлога одлука, анализа извјештаја, информација и других мате­ри­јала из надлежности Одјељења;
 • прима грађане и даје им адекватне упуте и објаш­њења за остваривање њихових права и обавеза и задужује надлежног извршиоца за поступање по истим;
 • прати легислативу и стара се о благовременом и ефикасном провођењу и извршавању закона и других прописа, одлука СО-е  аката и налога Начелника општине;
 •  доноси појединачна акта из дјелокруга рада Одје­љења по овлашћењу Начелника општине;
 • доноси и прати извршавање годишњих и опера­тивних планова рада Одјељења и редовно инфор­мише Начелника општине о стању у области за које је Одјељење образовано;
 • одобрава и овјерава требовања потрошног мате­ријала;
 • утврђује план коришћења годишњих одмора запо­слених и приједлоге замјене одсутних инспек­тора;
 • обезбјеђује примјену правилника, упутстава, про­грама рада, мјесечних и годишњих планова у складу са Законом о инспекцијама у Републици Српској;
 • прати и предузима мјере према Кодексу пона­шања;
 • одговоран је за припрему и обраду материјала који се предлаже СО-е;
 • спроводи мјере заштите на раду и заштите од пожара и мјере у вези са коришћењем и чувањем имовине у Одјељењу;
 • директно је одговоран за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова запослених у Одјељењу, Начелнику општине и надзорним органима,
 • лично је одговоран за законито коришћење и располагање финансијских, материјалних и људ­ских ресурса Одјељења и за цјеловито, ажурно и ефикасно пословање Одјељења;
 • прати рад запослених који су му подређени и даје коначну оцјену њиховог рада, утврђује врсту и висину награђивања подређених а покреће и дисциплинске поступке када се за то стекну ус­лови, организује програме стручног оспособ­ља­вања у координацији са службеником за људске ресурсе и технички усклађује рад запослених у Одјељењу;
 • остварује потребну сарадњу са ресорним и контролним органима, са другим одјељењима и службама ради бржег и ефикаснијег извршавања послова, са сусједним и другим општинама, са представницима међународне заједнице и другим правним лицима,
 • обавља и друге послове који се односе на рад Одјељења или које му у задатак стави Начелник општине.