Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove je Dragica Jovović, diplomirani ekonomista.

Kontakt telefon: 059/472-436, lokal 210.

E-mail: tigacko@teol.net

a) Cilj ovog radnog mjesta je kreiranje i organi­zovanje funkcionisanja zakonskih prava obaveze i odgovornosti Opštine u upravljanju javnim poslovima iz oblasti inspekcija u interesu lokalnog stanovništva.

b) Glavna područja djelovanja načelnika Odjeljenja odnose se na sledeće dužnosti i aktivnosti:

 • rukovodi Odjeljenjem, organizuje, objedinjava, usmjerava i koordinira rad zaposlenih u Odjeljenju;
 • prima, pregleda i signira poštu na Odjeljenje, raspoređuje je izvršiocima i prati izvršenje;
 • učestvuje u radu sjednice SO-e i njenih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i samostalno prezentuje izrađene materijale iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • priprema i predlaže izradu novih i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i drugih procedura u Odjeljenju i prati imple­mentaciju;
 • identifikuje rizike i upravlja njima na nivou Odjeljenja;
 • kontroliše konačne tekstove prijedloga odluka, analiza izvještaja, informacija i drugih mate­ri­jala iz nadležnosti Odjeljenja;
 • prima građane i daje im adekvatne upute i objaš­njenja za ostvarivanje njihovih prava i obaveza i zadužuje nadležnog izvršioca za postupanje po istim;
 • prati legislativu i stara se o blagovremenom i efikasnom provođenju i izvršavanju zakona i drugih propisa, odluka SO-e  akata i naloga Načelnika opštine;
 •  donosi pojedinačna akta iz djelokruga rada Odje­ljenja po ovlašćenju Načelnika opštine;
 • donosi i prati izvršavanje godišnjih i opera­tivnih planova rada Odjeljenja i redovno infor­miše Načelnika opštine o stanju u oblasti za koje je Odjeljenje obrazovano;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog mate­rijala;
 • utvrđuje plan korišćenja godišnjih odmora zapo­slenih i prijedloge zamjene odsutnih inspek­tora;
 • obezbjeđuje primjenu pravilnika, uputstava, pro­grama rada, mjesečnih i godišnjih planova u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj;
 • prati i preduzima mjere prema Kodeksu pona­šanja;
 • odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlaže SO-e;
 • sprovodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara i mjere u vezi sa korišćenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
 • direktno je odgovoran za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova zaposlenih u Odjeljenju, Načelniku opštine i nadzornim organima,
 • lično je odgovoran za zakonito korišćenje i raspolaganje finansijskih, materijalnih i ljud­skih resursa Odjeljenja i za cjelovito, ažurno i efikasno poslovanje Odjeljenja;
 • prati rad zaposlenih koji su mu podređeni i daje konačnu ocjenu njihovog rada, utvrđuje vrstu i visinu nagrađivanja podređenih a pokreće i disciplinske postupke kada se za to steknu us­lovi, organizuje programe stručnog osposob­lja­vanja u koordinaciji sa službenikom za ljudske resurse i tehnički usklađuje rad zaposlenih u Odjeljenju;
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa resornim i kontrolnim organima, sa drugim odjeljenjima i službama radi bržeg i efikasnijeg izvršavanja poslova, sa susjednim i drugim opštinama, sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim pravnim licima,
 • obavlja i druge poslove koji se odnose na rad Odjeljenja ili koje mu u zadatak stavi Načelnik opštine.