Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu

V.D. Načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu je Darka Unković, dipl. inženjer arhitekture.

Kontakt telefon: 059/472-436, lokal 206.

a) Cilj ovog radnog mjesta je kreiranje  i organizovanje funkcionisanja zakonskih prava, obaveza i odgovornosti opštine u upravljanju javnim poslovima iz oblasti prostornog plani­ranja i uređenja, urbanizma, ekologije, geologije, vodoprivrede, investicija, stambeno-komunalne djelatnosti, građenja i razoja grada, kao i obez­bjeđenje uslova za razvoj i unapređenje razvoja ovih oblasti u interesu razvoja lokalne zajed­nice i njenih građana, priprema tenderske doku­mentacije iz nadležnosti Odjeljenja, infra­struk­ture grada i područja Opštine, upravljanje poslovnim prostrima i imovinom Opštine, naplata vlastitih prihoda od izdavanja nepo­kretnosti koje su na rasplaganju lokalnoj zajednici, regulisanje imovinskih prava i imovinsko-pravnih pitanja iz nadležnosti Opštine, zaštita i spasavanje od prirodnih i drugih nesreća na području Opštine.

b) Glavna područja djelovanja na­čel­­nika Odjeljenja odnose se na  sledeće dužnosti i aktivnosti:

 • Rukovodi odjeljenjem, organizuje, objedinjava, usmje­rava i kordinira rad zaposlenix u odjeljenju;
 • prima, pregleda i raspoređuje poštu po izvršio­cima na odjeljenje, i prati njihovu realizaciju;
 • učestvuje u radu SO-e i njenih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i samostalno prezentuje izrađene materijale iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • kontroliše konačne tekstove predloga odluka, analiza izvještaja, informacija i drugih mate­rijala iz nadležnosti odjeljenja;
 • prima građane i daje im adekvatne upute i objaš­njenja za ostvarivanje njihovih prava i obaveza i zadužuje nadležnog izvršioca za postupanje po istim;
 • prati legislativu i stara se o blagovremenom i efikasnom provođenju i izvršavanju zakona i drugih propisa odluka SO-e, akata i naloga Načelnika opštine;
 • donosi pojedinačne akte iz djelokruga rada Odjeljenja po ovlašćenju Načelnika opštine;
 • donosi i prati izvršavanje godišnjih i opera­tivnih planova rada odjeljenja i redovno infor­miše Načelnika opštine o stanju u oblasti za koje je Odjeljenje obrazovano;
 • učestvuje u radu komisije i drugih stručnih tijela koje formira Načelnik opštine, radi rješavanja tekućih pitanja;
 • inicira, organizuje i sprovodi upute i smjernice za blagovremeno donošenje izmjena planske doku­mentacije, predlaže moguće lokacije za izgradnju i uređenje grada i infrastrukturnih objekata saglasno zakonu i sprovodi planiranje cjelovitog uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • priprema i predlaže izradu novih i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i drugih procedura u odjeljenju i prati njihovu implementaciju;
 • identifikuje rizike i upravlja njima na nivou Odjeljenja;
 • sprovodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara i mjere u vezi sa čuvanjem i korišćenjem imovine Odjeljenja;
 • organizuje i koordinira pripremu tenderske dokumentacije za javne nabavke i učestvuje u radu komisija za javne nabavke;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog mate­rijala za Odjeljenje;
 • odgovara za izvršenje i realizaciju Odluka SO-e koje se odnose na Odjeljenje;
 • Predlaže plan korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i moguće zamjene;
 • direktno je odgovoran za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova zaposlenih u Odjeljenju, Načelniku opštine i nadzornim organima;
 • prati rad zaposlenih koji su mu podređeni i daje konačnu ocjenu njihovog rada, utvrđuje vrstu i visinu nagrađivanja podređenih, a pokreće i disciplinske postupke kada se za to steknu uslovi, organizuje programe stručnog osposob­ljavanja u koordinaciji sa službenikom za ljudske resurse;
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa resornim i kontrolnim organima, sa drugim odjeljenjima i službama radi bržeg i efikasnijeg izvršavanja poslova, sa susjednim i drugim opštinama, sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim pravnim licima, a
 • obavlja u druge poslove koji se odnose na rad Odjeljenja ili koje mu u zadatak stavi Načelnik opštine.