Načelnik Odjeljenja za privredu, fin. i društ. djelatnosti

V.D. Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti je Milivoje Boljanović, diplomirani ekonomista.

Kontakt telefon: 059/472-436, lokal 205.

E mail: milivoje.boljanovic@gacko-rs.info

Cilj ovog radnog mjesta je kreiranje i organi­zovanje funkcionisanja zakonskih prava, oba­veze i odgovornosti opštine u upravljanju javnim poslovima iz oblasti privrede, finan­sija i društvenih djelatnosti u interesu lokalnog stanovništva.

Glavna područja djelovanja načelnika Odjeljenja  odnose se na sljedeće dužnosti i aktivnosti:

 • rukovodi Odjeljenjem, organizuje, objedinjuje, us­mjerava i koordinira rad zaposlenih u Odjeljenju;
 • prima i pregleda poštu za Odjeljenje, raspo­ređuje je na izvršioce i prati njihovu reali­zaciju;
 • učestvuje u radu sjednice SO-e i njenih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i samostalno prezentira izrađene materijale iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • kontroliše konačne tekstove prijedloga odluka, analiza izvještaja, informacija i drugih mate­rijala iz nadležnosti Odjeljenja;
 • daje prijedloge rješenja o realizaciji pla­niranih sredstava između budžetskih korisnika (potrošačkih jedinica);
 • prati evidenciju o kreditnom zaduženju opštine i dostavu izvještaja o otplatama kredita resor­nom Ministarstvu i blagovremeno objavljivanje u Službenom glasniku Republike Srpske;
 • analizira i daje prijedloge za ispravke potra­živanja po osnovu potraživanja i obaveza;
 • donosi uputstva i smjernice za popis imovine, pripremne popisne liste, praćenje popisa i koordinira aktivnosti oko popisa;
 • sačinjava terminski plan potrošnje;
 • redovno kontroliše pravilnost i zakonitost korišćenja budžetskih sredstava sa stanovišta trezorskog poslovanja za sve potrošačke jedinice;
 • identifikuje rizike i upravlja njima na nivou Odjeljenja;
 • predlaže i priprema izradu novih i dopunu postojećih internih, kontrolnih postupaka i drugih procedura u Odjeljenju i prati njihovu implementaciju;
 • organizuje sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korišćenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
 • predlaže plan korišćenja godišnjih odmora i zamjene odsutnih radnika;
 • po odobrenju Načelnika Opštine potpisuje naloge za plaćanje;
 • prima građane i daje im adekvatne upute i objašnjenja za ostvarivanje njihovih prava i obaveza i zadužuje nadležnog izvršioca za postupanje po istim;
 • prati legislativu i stara se o blagovremenom i efikasnom provođenju i izvršavanju zakona i drugih propisa, odluka SO-e  akata i naloga Načelnika opštine;
 • donosi pojedinačna akta iz djelokruga rada Odjeljenja po ovlašćenju Načelnika opštine;
 • donosi i prati izvršavanje godišnjih i operativnih planova rada odjeljenja i redovno informiše Načelnika opštine o stanju u oblasti za koje je Odjeljenje obrazovano;
 • organizuje i koordinira pripremu tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Odjeljenja i učestvuje u radu komisija za javne nabavke;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrebnog materijala za Odjeljenje;
 • odgovoran je za izvršavanje Odluka i Zaključaka SO-e koji se odnose na Odjeljenje;
 • prati i kontroliše prikupljanje prihoda budžeta i namjensko korištenje budžetskih sredstava kod svih budžetskih korisnika;
 • aktivno učestvuje u dopuni i ažuriranju Web stranice Opštine iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • donosi tromjesečni finansijski plan priliva i odliva sredstava, operativne planove plaćanja obaveza, računovodstvene klasifikacije i kontni plan uz saglasnost Načelnika, računovodstvene upute i obrasce;
 • direktno je odgovoran za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova zaposlenih u Odjeljenju, Načelniku opštine i nadzornim organima,
 • lično je odgovoran za zakonito korišćenje i raspolaganje finansijskih, materijalnih i ljud­skih resursa Odjeljenja i za cjelovito, ažurno i efikasno finansijsko poslovanje Administra­tivne službe;
 • prati rad zaposlenih koji su mu podređeni i daje konačnu ocjenu njihovog rada, utvrđuje vrstu i visinu nagrađivanja podređenih a pokreće i disciplinske postupke kada se za to steknu uslovi, organizuje programe stručnog osposob­ljavanja u koordinaciji sa službenikom za ljud­ske resurse i tehnički usklađuje rad zaposlenih;
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa resornim i kontrolnim organima, sa drugim odjeljenjem i službom radi bržeg i efikasnijeg izvršavanja poslova, sa susjednim i drugim opštinama, sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim pravnim licima;
 • obavlja i druge poslove koji se odnose na rad Odjeljenja ili koje mu u zadatak stavi Načelnik opštine.