Predsjednik Skupštine opštine

Predsjednik Skupštine opštine Gacko je Rajko Papović.

Kontakt telefon: 059/471-309, lokal 201.

E mail: rajko.papovic@gacko-rs.info

Predsjednik zastupa i predstavlja Skupštinu opštine, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava.
Predsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da:

  • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice kolegija Skupštine,
  • inicira  stavljanje na dnevni red sjednica, kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine,
  • osigurava poštovanje načela i odredbi Poslovnika Skupštine,
  • osigurava realizaciju prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegijuma Skupštine,
  • vodi sjednice u skladu sa principima demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika,
  • osigurava saradnju Skupštine i Načelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,
  • radi na ostvarivanju saradnje sa skupštinama drugih opština, te drugim organima i organizacijama,
  • potpisuje akta usvojena na Skupštini i
  • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.