Предсједник Скупштине општине

Предсједник Скупштине општине Гацко је Рајко Паповић.

Контакт телефон: 059/471-309, локал 201.

E mail: rajko.papovic@gacko-rs.info

Предсједник заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава.
Предсједник Скупштине има право и дужност да:

  • учествује у припремама, сазива и води сједнице колегиjа Скупштине,
  • иницира  стављање на дневни ред сједница, колегија и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине,
  • осигурава поштовање начела и одредби Пословника Скупштине,
  • осигурава реализацију права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине и Колегијума Скупштине,
  • води сједнице у складу са принципима демократског парламентаризма и одредбама Пословника,
  • осигурава сарадњу Скупштине и Начелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
  • ради на остваривању сарадње са скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,
  • потписује акта усвојена на Скупштини и
  • врши и друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником.