Начелник општине

Начелник општине Гацко je др Огњен Милинковић.

Контакт телефон: 059/472-433, фаx: 059/472-862, мејл: nacogac@teol.net

Начелник општине
заступа и представља општину, носилац је извршне власти, руководи Општинском управом и одговоран је за њен рад.

Начелник општине има следеће надлежности:

• Предлаже Статут општине,
• Предлаже одлуке и друга акта Скупштине,
• Израђује нацрт и подноси Скупштини годишњи буџет, завршни рачун буџета, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљањем земљиштем, укључујући коришћење јавног земљишта,
• Обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза,
• Спроводи општинску политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински будзет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
• Извршава законе и друге прописе Републике чије извршење је повјерено општини,
• Доноси Одлуку о оснивању општинске управе,
•Доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске Административне службе,
• Доноси План цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију,
• Реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
• Даје сагласност на статуте и друге опште акте предузећа и установа чији је оснивач општина,
• Подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе,
• Покреће иницијативу да се одлуке надлежног Суда обустави од извршења прописа Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра је супротан Уставу и закону,
• Закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине општине,
• Рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске управе, уколико за рјешавање нису надлежни Републички органи,
• Одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштина општине,
• Доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом,
• Одлучује о пријему службеника и других радника на рад у општинску управу и врши распоређивање на радно мјесто,
• Одлучује о правима и обавезама из радног односа службеника и других запослених радника у општинској управи,
• Одлучује о изрицању дисциплинских мјера за повреде радних дужности,
• Разрјешава службенике општинске управе и одлучује о престанку радног односа у складу са Законом,
• Обавља друге послове утврђене Законом и Статутом општине.

——————————————————————————————————

Биографија – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  ГАЦКО

Милинковић (Жарка) Огњен, рођен је 3. маја 1983. године у Требињу. Основну школу завршио је у Автовцу, а општу гимназију у Гацку. Дипломирао је на Медицинском факултету у Фочи. 

Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије завршио је у Фочи и Београду. Од 2011. године запослен је у Универзитетској болници Фоча као специјалиста ортопедске хирургије и трауматологије. Говори Енглески језик.

15. новембра 2020. године изабран је за начелника општине Гацко.