Начелник Одјељења за општу управу

Начелник Одјељења за општу управу је Ранко Мастиловић, дипломирани правник.

Контакт телефон: 059/472-436, локал 204.

а) Циљ овог радног мјеста је креирање и органи­зовање функционисања законских права, обавеза и одговорности општине у управљању јавним пословима из  области опште  управе у интересу локалног становништва.
б) Главна подручја дјеловања начелника Одјељења  односе се на  следеће дужности  и активности:

 • руководи Одјељењем, организује, обједињује, ус­мје­­рава и координира рад запослених у Одје­љењу;
 • прима и  прегледа пошту упућену на Одјељење, распоређује је на извршиоце и прати њихову реа­ли­зацију;
 • одговара за извршење и спровођење одлука и дру­гих аката Скупштине који се односе на Одјељење;
 • сачињава и предлаже план коришћења годишњих одмора и обезбјеђује замјену радника у одсуству;
 • спроводи мјере заштите на раду и заштите од пожара и мјере у вези са коришћењем и чувањем имовине у Одјељењу;
 • учествује у раду сједница СО-е и њених радних тијела и то тако што излаже, образлаже и самостално презентује израђене материјале из дјелокруга рада Одјељења;
 • контролише коначне текстове приједлога одлука, анализа, извјештаја, информација и других мате­ри­­јала из надлежности Одјељења;
 • прима грађане и даје им адекватне упуте и објаш­њења за остваривање њихових права и обавеза и задужује надлежног извршиоца за поступање по истим;
 • припрема и предлаже израду нових и припрему постојећих интерних контролних поступака и дру­гих процедура у Одјељењу и прати њихову им­пле­ментацију;
 • идентификује ризике и управља њима на нивоу Одјељења;
 • прати законске прописе и стара се о благовре­меном и ефикасном провођењу и извршавању закона и других прописа, одлука СО-е и аката и налога Начелника општине;
 • доноси појединачна акта из дјелокруга рада Одјељења по овлашћењу Начелника општине;
 • доноси и прати извршавање годишњих и опера­тивних планова рада Одјељења и редовно инфор­мише Начелника општине о стању у Одјељењу;
 • учествује у раду комисија и других стручних тијела које формира Начелник  општине;
 • организује и координира припрему тендерске до­ку­ментације за јавне набавке из надлежности одјељења;
 • прати рад запослених који су му подређени и даје коначну оцјену њиховог рада, утврђује врсту и висину награђивања подређених, покреће дисци­плинске поступке када се за то стекну услови, организује програме  стручном оспособљавању у координацији са службеником за људске ресурсе и технички усклађује рад одјељења и запослених у њима;
 • организује и координира припрему тендерске до­кументације за јавне набавке из домена Одјељења и учествује у раду комисије за јавне набавке;
 • одобрава и овјерава трeбовања потрошног материјала за Одјељење;
 • директно је одговоран за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова запослених у Одјељењу Начелнику општине и надзорним органима;
 • лично је одговоран за законито коришћење материјалних и људских ресурса Одјељења и за свој рад;
 • остварује потребну сарадњу са ресорним и и контролним органима, са другим Одјељењем и службама ради бржег и ефикаснијег извршавања послова, са сусједним и другим општинама, са представницима међународне заједнице  и другим правним лицима,
 • обавља и друге послове који се односе на рад Одјељења или које му у задатак стави Начелник општине.