Načelnik Odjeljenja za opštu upravu

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu je Ranko Mastilović, diplomirani pravnik.

Kontakt telefon: 059/472-436, lokal 204.

a) Cilj ovog radnog mjesta je kreiranje i organi­zovanje funkcionisanja zakonskih prava, obaveza i odgovornosti opštine u upravljanju javnim poslovima iz  oblasti opšte  uprave u interesu lokalnog stanovništva.
b) Glavna područja djelovanja načelnika Odjeljenja  odnose se na  sledeće dužnosti  i aktivnosti:

 • rukovodi Odjeljenjem, organizuje, objedinjuje, us­mje­­rava i koordinira rad zaposlenih u Odje­ljenju;
 • prima i  pregleda poštu upućenu na Odjeljenje, raspoređuje je na izvršioce i prati njihovu rea­li­zaciju;
 • odgovara za izvršenje i sprovođenje odluka i dru­gih akata Skupštine koji se odnose na Odjeljenje;
 • sačinjava i predlaže plan korišćenja godišnjih odmora i obezbjeđuje zamjenu radnika u odsustvu;
 • sprovodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara i mjere u vezi sa korišćenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;
 • učestvuje u radu sjednica SO-e i njenih radnih tijela i to tako što izlaže, obrazlaže i samostalno prezentuje izrađene materijale iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • kontroliše konačne tekstove prijedloga odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih mate­ri­­jala iz nadležnosti Odjeljenja;
 • prima građane i daje im adekvatne upute i objaš­njenja za ostvarivanje njihovih prava i obaveza i zadužuje nadležnog izvršioca za postupanje po istim;
 • priprema i predlaže izradu novih i pripremu postojećih internih kontrolnih postupaka i dru­gih procedura u Odjeljenju i prati njihovu im­ple­mentaciju;
 • identifikuje rizike i upravlja njima na nivou Odjeljenja;
 • prati zakonske propise i stara se o blagovre­menom i efikasnom provođenju i izvršavanju zakona i drugih propisa, odluka SO-e i akata i naloga Načelnika opštine;
 • donosi pojedinačna akta iz djelokruga rada Odjeljenja po ovlašćenju Načelnika opštine;
 • donosi i prati izvršavanje godišnjih i opera­tivnih planova rada Odjeljenja i redovno infor­miše Načelnika opštine o stanju u Odjeljenju;
 • učestvuje u radu komisija i drugih stručnih tijela koje formira Načelnik  opštine;
 • organizuje i koordinira pripremu tenderske do­ku­mentacije za javne nabavke iz nadležnosti odjeljenja;
 • prati rad zaposlenih koji su mu podređeni i daje konačnu ocjenu njihovog rada, utvrđuje vrstu i visinu nagrađivanja podređenih, pokreće disci­plinske postupke kada se za to steknu uslovi, organizuje programe  stručnom osposobljavanju u koordinaciji sa službenikom za ljudske resurse i tehnički usklađuje rad odjeljenja i zaposlenih u njima;
 • organizuje i koordinira pripremu tenderske do­kumentacije za javne nabavke iz domena Odjeljenja i učestvuje u radu komisije za javne nabavke;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za Odjeljenje;
 • direktno je odgovoran za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova zaposlenih u Odjeljenju Načelniku opštine i nadzornim organima;
 • lično je odgovoran za zakonito korišćenje materijalnih i ljudskih resursa Odjeljenja i za svoj rad;
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa resornim i i kontrolnim organima, sa drugim Odjeljenjem i službama radi bržeg i efikasnijeg izvršavanja poslova, sa susjednim i drugim opštinama, sa predstavnicima međunarodne zajednice  i drugim pravnim licima,
 • obavlja i druge poslove koji se odnose na rad Odjeljenja ili koje mu u zadatak stavi Načelnik opštine.