Načelnik Službe za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove nadležna je za sledeće poslove i zadatke:

 • rukovodi Službom, obezbjeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga Službe;
 • prati stanje i predlaže mjere za efikasniji rad Službe;
 • koordinira rad među izvršiocima posla;
 • stara se o pravilnom korišćenju sredstava za rad;
 • brine o održavanju i ispravnosti svih instalacija u zgradi Opštine;
 • obavještava o kvarovima i preduzetim mjerama, sarađuje, pruža pomoć i nadzire rad servisera;
 • nadzire rad firmi koje vrše specijalizovane intervencije u domenu rada Službe;
 • pravi plan prevoza službenim vozilima po prioritetu posla;
 • vodi evidenciju o utrošku goriva,
 • organizuje fizičko i tehničko obezbjeđenje objekata;  
 • organizuje protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu;
 • kontroliše održavanje kućnog reda u prostorijama Opštinske uprave;
 • kontroliše održavanje čistoće i higijene u službenim prostorijama;
 • blagovremeno priprema tendersku dokumentaciju za javne nabavke iz djelatnosti koje se odnose na zajedničke poslove;
 • odobrava i ovjerava trebovanja potrošnog materijala za potrebe organa Opštine, kontroliše nabavku i ovjerava prateću dokumentaciju;
 • vodi evidenciju izdatih putnih naloga, evidenciju potrošnje goriva i maziva, potrošnog materijala, sitnog inventara i sl;
 • priprema i predlaže izradu novih i dopunu postojećih internih kontrolnih postupaka i drugih procedura u službi;
 • identifikuje rizike i upravlja njima na nivou Službe;
 • obavlja i sve druge poslove koji proističu iz zakona, odluka SO-e i naloga i propisa Načelnika opštine.