Начелник Службе за заједничке послове

Служба за заједничке послове надлежна је за следеће послове и задатке:

 • руководи Службом, обезбјеђује законито и ефикасно обављање послова из дјелокруга Службе;
 • прати стање и предлаже мјере за ефикаснији рад Службе;
 • координира рад међу извршиоцима послa;
 • стара се о правилном коришћењу средстава за рад;
 • брине о одржавању и исправности свих инсталација у згради Општине;
 • обавјештава о кваровима и предузетим мјерама, сарађује, пружа помоћ и надзире рад сервисера;
 • надзире рад фирми које врше специјализоване интервенције у домену рада Службе;
 • прави план превоза службеним возилима по приоритету посла;
 • води евиденцију о утрошку горива,
 • организује физичко и техничко обезбјеђење објеката;  
 • организује противпожарну заштиту и заштиту на раду;
 • контролише одржавање кућног реда у просторијама Општинске управе;
 • контролише одржавање чистоће и хигијене у службеним просторијама;
 • благовремено припрема тендерску документацију за јавне набавке из дјелатности које се односе на заједничке послове;
 • одобрава и овјерава требовања потрошног материјала за потребе органа Општине, контролише набавку и овјерава пратећу документацију;
 • води евиденцију издатих путних налога, евиденцију потрошње горива и мазива, потрошног материјала, ситног инвентара и сл;
 • припрема и предлаже израду нових и допуну постојећих интерних контролних поступака и других процедура у служби;
 • идентификује ризике и управља њима на нивоу Службе;
 • обавља и све друге послове који проистичу из закона, одлука СО-е и налога и прописа Начелника општине.