Skupština opštine

Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine i nadležna je da:

 • donosi Statut opštine,
 • donosi Odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
 • donosi Budžet i završni račun budžeta,
 • donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
 • donosi program uređivanja građevinskog zemljišta,
 • donosi provedbene planove,
 • donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite čovjekove okoline,
 • donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
 • donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
 • donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
 • donosi odluke o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 • donosi odluke o upotrebi simbola opštine,
 • donosi odluke o članstvu opštine u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
 • donosi plan korišćenja javnih površina,
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima,
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika načelnika opštine, sekretara Skupštine opštine i članove stalnih i povremenih  radnih tijela Skupštine opštine,
 • odlučuje o zaduženju opštine,
 • usvaja Poslovnik,
 • razmatra godišnji Izvještaj o radu Načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav,
 • odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Načelnika opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor Načelnika opštine,
 • osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos,
 • raspisuje referendum,
 • daje mišljenja o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje provjerenih poslova,
 • donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području opštine,
 • razmatra izvještaje o radu organa, organizacija i ustanova svog područja
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.