Скупштина општине

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине и надлежна је да:

 • доноси Статут општине,
 • доноси Одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси Буџет и завршни рачун буџета,
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 • доноси програм уређивања грађевинског земљишта,
 • доноси проведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите човјекове околине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,
 • доноси одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
 • доноси одлуке о употреби симбола општине,
 • доноси одлуке о чланству општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуке о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених  радних тијела Скупштине општине,
 • одлучује о задужењу општине,
 • усваја Пословник,
 • разматра годишњи Извјештај о раду Начелника општине и о истом заузима свој став,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив Начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор Начелника општине,
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум,
 • даје мишљења о методологији за утврђивање накнаде за вршење провјерених послова,
 • доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине,
 • разматра извјештаје о раду органа, организација и установа свог подручја
 • обавља и друге послове у складу са законом.