Sekretar Skupštine opštine

Sekretar Skupštine opštine Gacko je Dragan Jegdić.
Kontakt telefon: 059/472- 430 i 065/535-323.

Sekretar Skupštine u saradnji sa predsjednikom Skupštine i Načelnikom opštine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine.
Sekretar pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine i obavještava javnost o radu Skupštine.
Sekretar skupštine je dužan:

  • da se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,
  • da prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
  • da obezbijedi pravno – tehničku obradu akta usvojenih na sjednici Skupštine,
  • da blagovremeno objavljuje propise i druge akte koje je donijela Skupština i dostavlja zaključke i odbornička pitanja nadležnim organima i službama,
  • vrši i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine.