Начелник Одјељења за привреду, фин. и друшт. дјелатности

В.Д. Начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности је Миливоје Бољановић, дипломирани економиста.

Контакт телефон: 059/472-436, локал 205.

E mail: milivoje.boljanovic@gacko-rs.info

Циљ овог радног мјеста је креирање и органи­зовање функционисања законских права, оба­везе и одговорности општине у управљању јавним пословима из области привреде, финан­сија и друштвених дјелатности у интересу локалног становништва.

Главна подручја дјеловања начелника Одјељења  односе се на сљедеће дужности и активности:

 • руководи Oдјељењем, организује, обједињује, ус­мјерава и координира рад запослених у Oдјељењу;
 • прима и прегледа пошту за Oдјељење, распо­ређује је на извршиоце и прати њихову реали­зацију;
 • учествује у раду сједнице СО-е и њених радних тијела и то на начин да излаже, образлаже и самостално презентира израђене материјале из дјелокруга рада Oдјељења;
 • контролише коначне текстове приједлога одлука, анализа извјештаја, информација и других мате­ријала из надлежности Oдјељења;
 • даје приједлоге рјешења о реализацији пла­нираних средстава између буџетских корисника (потрошачких јединица);
 • прати евиденцију о кредитном задужењу општине и доставу извјештаја о отплатама кредита ресор­ном Министарству и благовремено објављивање у Службеном гласнику Републике Српске;
 • анализира и даје приједлоге за исправке потра­живања по основу потраживања и обавеза;
 • доноси упутства и смјернице за попис имовине, припремне пописне листе, праћење пописа и координира активности око пописа;
 • сачињава термински план потрошње;
 • редовно контролише правилност и законитост коришћења буџетских средстава са становишта трезорског пословања за све потрошачке јединице;
 • идентификује ризике и управља њима на нивоу Oдjељења;
 • предлаже и припрема израду нових и допуну постојећих интерних, контролних поступака и других процедура у Одјељењу и прати њихову имплементацију;
 • организује спровођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са коришћењем и чувањем имовине у Oдјељењу;
 • предлаже план коришћења годишњих одмора и замјене одсутних радника;
 • по одобрењу Начелника Општине потписује налоге за плаћање;
 • прима грађане и даје им адекватне упуте и објашњења за остваривање њихових права и обавеза и задужује надлежног извршиоца за поступање по истим;
 • прати легислативу и стара се о благовременом и ефикасном провођењу и извршавању закона и других прописа, одлука СО-е  аката и налога Начелника општине;
 • доноси појединачна акта из дјелокруга рада Oдјељења по овлашћењу Начелника општине;
 • доноси и прати извршавање годишњих и оперативних планова рада одјељења и редовно информише Начелника општине о стању у области за које је Oдјељење образовано;
 • организује и координира припрему тендерске документације за јавне набавке из надлежности Одјељења и учествује у раду комисија за јавне набавке;
 • одобрава и овјерава требовања потребног материјала за Одјељење;
 • одговоран је за извршавање Одлука и Закључака СО-е који се односе на Одјељење;
 • прати и контролише прикупљање прихода буџета и намјенско кориштење буџетских средстава код свих буџетских корисника;
 • активно учествује у допуни и ажурирању Web странице Општине из дјелокруга рада Одјељења;
 • доноси тромјесечни финансијски план прилива и одлива средстава, оперативне планове плаћања обавеза, рачуноводствене класификације и контни план уз сагласност Начелника, рачуноводствене упуте и обрасце;
 • директно је одговоран за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова запослених у Oдјељењу, Начелнику општине и надзорним органима,
 • лично је одговоран за законито коришћење и располагање финансијских, материјалних и људ­ских ресурса Oдјељења и за цјеловито, ажурно и ефикасно финансијско пословање Администра­тивне службе;
 • прати рад запослених који су му подређени и даје коначну оцјену њиховог рада, утврђује врсту и висину награђивања подређених а покреће и дисциплинске поступке када се за то стекну услови, организује програме стручног оспособ­љавања у координацији са службеником за људ­ске ресурсе и технички усклађује рад запослених;
 • остварује потребну сарадњу са ресорним и контролним органима, са другим одјељењем и службом ради бржег и ефикаснијег извршавања послова, са сусједним и другим општинама, са представницима међународне заједнице и другим правним лицима;
 • обавља и друге послове који се односе на рад Oдјељења или које му у задатак стави Начелник општине.