Dijalog za mlade: Održan prvi sastanak sa mladima opštine Gacko

U okviru platforme “Dijalog za mlade”, juče je sa mladima Gacka održan prvi konsultativni sastanak u vidu radionice, a sve sa ciljem jačanja vlastitih kapaciteta i unapređenje kvaliteta života lokalne zajednice u kojoj žive.

Oko 25 mladih, mahom srednjoškolaca gimnazijalaca, učestvovalo je u dvočasovnoj radionici na kojoj su identifikovali njihove potrebe a samim tim i nedostatke sa kojima se susreću. Na osnovu informacija dobijenih kroz grupni rad kojim su obrađene tri teme, ocijenjeni su položaj i izazovi mladih ljudi, njihove trenutne mogućnosti, a ponuđeni su i određeni prijedlozi i inicijative. Tokom razgovora sa predstavnicima Opštine i UNDP, uočeno je da mladi najviše razmišljaju o odlasku.

Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovaće se konsultacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Nakon obavljenih nekoliko konsultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, biće objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području opštine Gacko, putem kojeg će organizacija civilnog društva imati priliku predložiti za finansiranje i sprovođenje one inicijative koje su prioritetne u okviru konsultacija, te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice.

  • Održan i drugi sastanak Foruma za građanske inicijative

U okviru ReLOaD2 projekta, jučerašnjem konsultativnom sastanku sa mladima prethodio je sastanak članova Foruma za građanske inicijative. Kako je rečeno, zadatak Foruma je da na osnovu provedenih aktivnosti vrše kandidovanje prijedloga Opštinskoj upravi kako bi prioritete koji su, u skladu sa strateškim ciljevima opštine, rješavali tokom godine i time doprinijeli kvalitetnijem životu u zajednici.

“Ideja je da se poveže Opštinska vlast sa građanima i predstavnicima različitih udruženja i društvenih grupa kako bi se identifikovale neke potrebe i prioriteti na čijem rješavanju bi radili u budućnosti”, kazala je Aida Dolić ispred UNDP.

Na forumu su identifikovane tri oblasti:

– Položaj djece i mladih,
– Unapređenje poljoprivrede,
– Podrška starim osobama.

Podsjećamo, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP

Podijelite vijest