Uputstvo o načinu i elementima izrade budžeta za 2014. godinu

grb

Odjeljenje za privredu, finansije i društvenu djelatnost opštine Gacko u skladu sa odredbama člana 29. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12), započelo je aktivnost na izradi  budžeta opštine Gacko za 2014. godinu.

U ovu proceduru budžetski korisnici se uključuju podnošenjem svojih zahtjeva. Prijedlog zahtjeva potrebno je sačiniti na osnovu Uputstva za pripremu budžeta opštine Gacko za 2014. godinu kako je predviđeno članom 30., a u skladu sa članom 25. pomenutog Zakona, a koje se nalazi u prilogu.

Podnosioci zahtjeva su budžetski korisnici koji se finansiraju iz budžeta (član 2. tačka 12. Zakona o budžetskom sistemu RS).

U cilju izrade nacrta budžeta opštine Gacko svi budžetski korisnici  su dužni da, primjenom člana 28., a u skladu sa članom 25. pomenutog Zakona, sačine svoj budžetski zahtjev za budžetske izdatke i zahtjev za dodatna sredstva za budžetske izdatke čije finasiranje ne može da se uskladi sa ograničenjima sadržanim u instrukcijama Ministarstva (prijedlog finansijskog plana) za narednu godinu i dostave ga Odjeljenju za privredu, finansije i društvenu djelatnost  do 15.09.2014 godine.

Budžetski zahtjev korisnika, koji posluje kao samostalni pravni subjekt, treba prethodno da bude odobren od strane nadležnog organa, u skladu sa njegovim Statutom.

Ovjereni budžetski zahtjevi se dostavljaju Odjeljenju za privredu, finansije i društvenu djelatnost i elektronski na mail:  nacogac@teil.net i racogac@teol.net

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Gacko za 2014. godinu, sa svim prilozima možete preuzeti sa Web stranice: www.gacko-rs.info.(DOKUMENTI)

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 059/471-273

Kontakt osobe: Velja Krtolica, Milana Govedarica, Rada Starović i Dragan Papović.

 

Podijelite vijest