Šumsko gazdinstvo “Gacko” Gacko

NAZIV: Šumsko gazdinstvo „Gacko“ Gacko
ADRESA: Nemanjina br. 4
TEL: 059/ 470-060Šumsko gazdinstvo „Gacko“ upravlja i gazduje sa šumama i šumskim zemljištem na gatačkom šumsko-privrednom području sa sjedištem u Gacku.Do 1993. god.  poslovalo je u sastavu Šumskog gazdinstva „Botin“ Nevesinje sa statusom Šumske uprave i internim obračunom.

Šumski fond sa kojim upravlja i gazduje ovo šumsko gazdinstvo se sastoji od: površina šuma i šumskog zemljišta od 49.682 ha u kojem visoke šume sa prirodnom obnovom učestvuju sa 15%, visoke degradirane šume 1%, šumske kulture 1%, izdanačke šume 16%, površine podesne za pošumljavanje 58%, površine nepodesne za pošumljavanje 7% i uzurpacije 1%. Na području Hercegovine formirano je područje krša, u čiji sastav ulaze opštine Trebinje, Bileća, Ljubinje i dijelovi opštine Gacko (oko 32.000 ha), Nevesinje i Berkovići.

Finansiranje  radova na kršu vrši se iz budžeta Republike Srpske i iz sredstava proširene reprodukcije šuma. U zalihi sveokupne drvne mase od 2.758.000 m³ četinari učestvuju sa 17% i lišćari sa 83%. Godišnji zapreminski prirast sveukupne drvne mase je 60.000 m³. U poslednjih 7 godina prosječno je godišnje posječeno 5.400 m³ sveukupne drvne mase, koja iznosi 6% etata i 8% prirasta. Neuobičajena razlika između prirasta etata izvršenih sječa je posledica siromašnog šumskog fonda na velikoj površini.

U poslednjih 8 godina od šumsko-uzgojnih radova vršeno je pošumljavanje na površini od 90,5 ha.
Šumsko gazdinstvo se do sada nije značajnije bavilo aktivnostima vezanim za sporedne šumske proizvode. Lovne površine šumskoprivrednog područja Šumsko gazdinstvo je ustupilo na korištenje lokalnom lovnom društvu. Stručne usluge u gazdovanju privatnim šumamana površini od 2.943 ha sa drvnom zalihom 363.202 m³, vrši šumsko gazdinstvo.
Šumsko gazdinstvo svoje poslovanje obavlja sa 16 radnika u stalnom radnom odnosu.

Podijelite vijest