Skupština opštine Gacko: Usvojen budžet za 2020. godinu

Na redovnom 22. zasjedanju Skupštine opštine Gacko, održanom u petak 27. decembra, usvojen je Budžet opštine Gacko za 2020. godinu.

Kako je u obrazloženju istakao načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko, Dragan Papović, budžet za narednu godinu planiran je u iznosu od 12.094.000 KM. Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 10.547.000 KM, što je za 4,38 % više u odnosu na budžet iz prethodne godine. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 4.717.500 KM, odnosno 4,43% više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se uglavnom odnosi po osnovu indirektnih poreza, koji su planirani u iznosu od 3.680.000 KM. Neporeski prihodi budžetom za 2020. godinu planirani su u iznosu od 5.558.000 KM. Najznačajniji neporeski prihodi su oni od koncesione naknade (renta), koji su planirani u iznosu od 4.870.000 KM, što predstavlja povećanje od 120.000 KM u odnosu na budžet za prethodnu godinu. Ovo povećanje, kako stoji u obrazloženju, planirano je jer je koncesionar RiTE Gacko u 2019. godini prošao kapitalni remont zbog čega nije radio duže od 60 dana, a takav zastoj neće postojati u 2020. godini.

Grantovi su planirani u iznosu od 51.500 KM. Naime, opština Gacko će dobiti grant sredstva od UNDP za projekte u oblasti turizma. Primici za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu od 140.000 KM. To su sredstva planirana od prodaje gradskog građevinskog zemljišta koja se planiraju realizovati u toku 2020. godine. Kabinet načelnika opštine vodi razgovore na ovu temu.

Raspodjela suficita iz ranijih godina iznosi 1.281.000 KM odnosi se na kreditno zaduženje, jer je dio sredstava namjenski potrošen za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata u 2019. godini.

Na bazi projektovanih budžetskih sredstava planirana je i potrošnja sa sledećom strukturom: tekući rashodi 8.734.840 KM, transferi unutar jedinica vlasti 43.500 KM, budžetska rezerva 200.000 KM, budžetski rashodi 8.978.340 KM, izdaci za nefinansijsku imovinu 2.518,050 KM, izdaci za otplatu dugova 551.610 KM, te ostali izdaci 46.000 KM. Ispoštovane su sve preporuke Ministarstva finansija koje su se, između ostalog, odnosile na smanjenje rashoda za lična primanja za iznos od 49.780 KM, te rashoda po osnovu korišćenja roba i usluga i drugo.

Odbornici opozicije i ovaj prijedlog budžeta ocijenili su kao potrošački, pa nije dobio njihovu podršku.

Na isti način usvojena je i Odluka o izvršenju budžeta opštine za 2020. godinu – 10 odbornika je bilo “za”, a 8 “protiv”.

Usvojen je Izvještaj o stanju kulture na području opštine Gacko. Istaknuto je da će Opštinska uprava u narednom periodu pokrenuti izradu Strategije kulture, koja će biti osnov za djelovanje u narednim godinama.

Većinom glasova usvojen je i prijedlog Programa korišćenja sredstava Koncesione naknade za korišćenje elektro – energetskih objekata ostvarenih po osnovu zakona o koncesijama za 2020. godinu. U obrazloženju stoji da je koncesiona naknada planirana u iznosu od 4.930.000 KM. Ova sredstva planiraju se utrošiti na otplatu anuiteta po dugoročnom kreditu za kapitalne investicije u iznosu od 649.320 KM, dok se 1.010.000 KM planira izdvojiti za izgradnju primarnih i infrastrukturnih objekata.

Sa 13 glasova “za” i 4 “uzdržana”, usvojen je prijedlog Plana utroška sredstava po osnovu naknada od požara za 2020. godinu. Prema ovom planu, 40.000 KM će se utrošiti za nabavku 32 kompleta uniformi za operativni dio vatrogasne jedninice, a na osnovu Pravilnika o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca.

Potrebnu većinu glasova dobio je i prijedlog Programa korišćenja sredstava po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2020. godinu, u iznosu od 48.152,30 KM.

Usvojen je i Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu, koji je planiran u iznosu od 369.150,65 KM.

Tokom zasjedanja usvojen je i prijedlog Plana korišćenja javnih površina za iduću godinu.

Usvojena je Odluka o prihvatanju kreditnog zaduženja Opštine Gacko, za kreditiranje projekata kapitalnih investicija iz oblasti građenja objekata i infrastrukture u opštini Gacko, u iznosu od 4.000.000,00 KM. Rok otplate kredita je 8 godina, sa grejs periodom od 6 mjeseci. Zamjenik načelnika, Radoica Antunović, rekao je da će novac biti utrošen na važnije infrastrukturne projekte, među kojima je projekat izgradnje vodovoda u MZ Brljevo, kao i projekat dogradnje zgrade Dječijeg vrtića.

Uglavnom bez diskusije, usvojeni su Prijedlog programa rada Skupštine opštine Gacko za 2020. godinu, Nacrt urbanističkog plana Avtovac, prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Gacko po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2020. godini,  prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2020. godini, kao i prijedlog Odluke o izdavanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu opštine.

Riješeno je nekoliko pitanja iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa. Odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest