Regulacioni plan “Kanal”

Plan prostorne organizacije je prikazan na grafičkom prilogu br.5 i definiše osnovnu koncepciju lociranja planiranih sadržaja. Koncept uređenja i korišćenja prostora, koji je predmet obuhvata ovog plana, je povezan sa namjenom površina definisanom dokumentima višeg reda, postojećom namjenom površina, kao i već postavljenim pravcima i zonama izgradnje poslovnih objekata. Koncepcija izgradnje je osmišljena imajući u vidu postojeću namjenu površina, karakter okolnog prostora i ciljeve razvoja predmetnog prostora definisane prethodnim regulacionim planom.

Osnovna koncepcija uređenja površina u okviru prostorne cjeline nametnula se kao posljedica niza faktora, od prirodnih, preko stvorenih ( pozicija u odnosu na centralno gradsko područje, postojeće izgrađenosti i načina upotrebe prostora ), pa do tendencija razvoja i potreba investitora na konkretnom lokalitetu.

Prostor obuhvaćen Regulacionim planom, definisao je površine sledećih namjena:

 1. površine namijenjene za poslovne objekte,
 2. površine namijenjene za javne objekte,
 3. površine namijenjene za individualne stambeno-poslovne objekte,
 4. površine namijenjene za poslovno-skladišne objekte,
 5. površine namijenjene za popločane i uređene zelene površine,
 6. zaštitne zelene površine uz saobraćajnice,
 7. površine predviđene za saobraćaj (motorni, pješački i stacionarni)
 8. površine predviđene za groblje
 9. površine namijenjene za sportsko- rekreativne objekte

 PLANIRANE NAMJENE UNUTAR OBUHVATA

Definisano je 6 tipova zona u skladu usvojenom urbanističkom osnovom.

 1. ZONA RADNIH I POSLOVNIH DJELATNOSTI,
 2. ZONA SPORTSKIH I REKREATIVNIH SADRŽAJA,
 3. ZONA GROBLJA,
 4. ZONA ZAŠTITNOG ZELENILA,
 5. ZONA HIDROENERGETSKOG KANALA
 6. ZONA OBILAZNICE

U prilogu pogledajte detalje Regulacionog plana „Kanal“.

Podijelite vijest