Regulacioni plan “Burak 2”

PODACI O PLANIRANJU

Na osnovu Odluke o izradi Regulacionog plana, koju je Skupština opštine Gacko donijela na sjednici održanoj 30.05.2011.godine, ( br. 01-022-86 ), provedene procedure javne nabavke i zaključenja ugovora sa „URBIS CENTROM“, d.o.o. iz Banjaluke, pristupilo se izradi regulacionog plana za predmetni prostor.

NOSILAC PRIPREME I NOSILAC IZRADE PLANA

Ugovorni organ kao nosilac pripreme izrade Regulacionog plana, Administarativna služba Opšine Gacko je pripremila programske elemente za izradu, koji između ostalog, sadrže elemente za sagledavanje postojećeg stanja, potrebe, kao i smjernice za planiranje na predmetnom prostoru.

Prostorna cjelina obuhvaćena kroz izradu ovog Regulacinog plana je 12,2ha i odnosi se na prostor južno od magistralnog puta M-20 Foča – Gacko, graničeći sa istočnom i sjevernom granicom RP Burak – voćnjak.

Planski period za koji se Regulacioni plan donosi je deset ( 10 ) godina. Postojeća planska dokumentacija kojom je u prethodnom periodu tretiran ovaj prostor je Urbanistički plan Gacko 2000/2015.

Urbanističkim planom, namjena predmetnog prostora je definisana prostornim cjelinam individualnog stanovanja i zašitnog zelenila, smještenim između gradske saobraćajnice sjeverno (sada magistralni put M-20) i sabirne ulice u južnom dijelu obuhvata.

PROGRAMSKI ELEMENTI ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA

Kroz izradu koncepta, kao i prijedloga nacrta Plana, razmotreni su i uvršteni programski elementi dostavljeni od strane nosioca pripreme Plana, Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove opštine Gacko i to:

  • izvršeno je ažuriranje geodetskih podloga;
  • analizirana je postojeća infrastruktura i usklađena sa potrebnom planiranom infrastrukturom, utvrđeni koridori zaštite i režim korišćenja prostora;
  • na predmetnom prostoru planirano je individualno stambeno naselje, sa objektima slobodnostojećeg tipa na zasebnim građevinskim parcelama kao i dvojnim objektima;
  • orjentaciona veličina građevinskih parcela (zavisno i od terenskih mogućnosti) kreirana je između 500 i 800m2,
  • planirana je lokaciju za izgradnju jednog objekta iz grupe tercijarnih djelatosti (poslovanje, turizam, ugstiteljstvo i slične djelatnosti),
  • kroz odredbe i smjernice za provođenje Plana propisana je fleksibilnost po pitanju spratnosti i veličine objekata, mogućnosti nadziđivanja, dogradnje te spajanja objekata gdje to odgovara zahtjevima potencijalnih investitora i sl., u mjeri koliko je dozvoljeno kroz zakonski okvir;
  • definisana je feleksibilnost građevinskih parcela;
  • definisani su uslovi za eventualnu izgradnju pomoćnih objekata, kao zasebnih objekata, u okviru rađevinske parcele.

U prilogu pogledajte detalje Regulacionog plana “Burak 2”.

Podijelite vijest