Regulacioni plan “Barica”

Prostor koji je obuhvaćen Regulacionim planom “Barica” nalazi se u istočnom dijelu urbanog područja grada. Ukupna površina obuhvata Plana je oko P = 9,3 ha.

Teritorija Regulacionog plana se graniči sa istoka, sjevera  i zapada stambenim zonama, a sa južne strane radnom zonom. Prostor koji obuhvata Plan je djelimično izgrađen. U prostoru obuhvata postoji nekoliko objekata: objekat hotela, stambeni i poslovni /komunalni/ objekti. Preostali prostor čine saobraćajne površine, pristupni putevi i neuređene zelene površine.

Obodna Saobraćajna mreža je u potpunosti izgrađena, dok unutar cjelina plana, lijevo i desno u odnosu na magistralni put M20 Foča -Gacko-Trebinje, ne postoji nikakva saobraćajna mreža.

Planirana namjena površina prvenstveno se bazira na osnovnoj namjeni utvrđenoj u Urbanističkom planu i realizovanoj dosadašnjoj izgrađenosti u ovom prostoru.

Prostor obuhvaćen revizijom ovog Plana definisao je površine sledećih namjena:

  • površine namijenjene za stanovanje;
  • površine namijenjene za poslovne objekte;
  • površine namijenjene za izgradnju autobuske stanice;
  • površine namijenjene za sportske objekte;
  • površine namijenjene za sport i rekreaciju;
  • površine namijenjene za zelenilo;
  • površine predviđene za saobraćaj (motorni, pješački i biciklistički) i saobraćaj u mirovanju;
  • RP Barica Gacko
  • Tekstualni dio RP Barica
Podijelite vijest