Raspisan Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu postojećeg građevinskog objekta za smještaj starih lica

Za potrebe osnivanja Ustanove socijalne zaštite Doma za stara lica, Načelnik opštine Gacko raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu postojećeg građevinskog objekta na području opštine Gacko, za smještaj starih lica.

OPŠTI USLOVI ZA PRIHVATLJIVE PONUDE

 1. Građevinski objekat iz tačke 1. Javnog poziva treba da bude lociran u naseljenom mjestu na području opštine Gacko, sa razvijenom saobraćajnom komunikacijom, izrađenim prilaznim putem  i vlastitim parkingom,
 2. Da ima vlastito dvorište – park, najmanje 1.500 m, sa odgovarajućom ogradom,
 3. Da ima natkriven, otvoreni prostor- terasu sa ogradom,
 4. Da je priključen na telefonsku, električnu i javnu vodovodnu ili kanalizacionu mrežu ili je odvod otpadnih voda u skladu sa propisima,
 5. Da je izgrađen od standardnih materijala koji obezbjeđuju zvučnu i termo izolaciju,
 6. Da ima površinu od najmanje 450 m2 ,
 7. Da ima dovoljan broj prostorija koje zadovoljavaju uslove za koje su namijenjene,
 8. Da ima smještajne kapacitete spavaonice za 35-40 korisnika,
 9. Spavaonice mogu imati najviše 4 kreveta, površina spavaonice sa jednim ležajem je najmanje 9 m2, a površina spavaonice sa dva ili više ležajeva iznosi najmanje 6 m2 po korisniku,
 10. Hodnik u objektu mora biti širok najmanje 1.4 m, a za jednosmjerno kretanje u prolazima na kraćem odstojanju najmanje 90 cm,
 11. Da ima kuhinju veličine u skladu sa smještajnim kapacitetom koja mora imati dva odvojena prostora za prijem i odlaganje namjernica i odvojen prostor za pripremu hrane, odlaganje i pranje korištena suđa,
 12. Da ima prostor koji čine trpezarija i prostorija za dnevni boravak korisnika u skladu sa smještajnim kapacitetima površina prostorije za dnevni boravak je najmanje 25 m2,
 13. Da ima prostor za radno okupacione djelatnosti korisnika,
 14. Da ima prostoriju za stručne radnike,
 15. Da ima jedan toalet na svakih 10 korisnika odvojenih po polu,
 16. Da ima prostoriju za pružanje zdravstvenih usluga,
 17. Da ima prostoriju za pranje, sušenje i održavanje veša,
 18. Da ima prostoriju za upravu,
 19. Da ima magacinski odnosno ložionički prostor,

SADRŽAJ PONUDE I POTREBNI DOKUMENTI

Ponuda se dostavlja u pisanoj formi i treba da sadrži :

 • Ime/naziv, adresa/sjedište, kontakt telefon i e-mail ponuđača (fizičkog ili pravnog lica),
 • Adresa ponuđenog građevinskog objekta, sa odgovarajućom indentifikacijom prema katastarskom i zemljišno-knjižnom stanju,

Potrebni dokumenti:

 • Kopiju katastarskog plana za ponuđeni građevinski objekat, posjedovni list, i zemljišno-knjižni izvadak  ne starije od 60 dana od dana prijave na javni poziv (original ili ovjerena fotokopija),
 • Pismena izjava vlasnika ili suvlasnika da ponuđeni građevinski objekat nije opterećen pravima trećih lica ne starija od 60 dana od dana prijave na javni poziv,
 • Ovjerena fotokopija lične karte podnosioca ponude fizičkog lica ne starija od 15 dana od dana prijave na javni poziv,
 • Izvod iz sudskog registra za pravno lice kao podnosioca ponude ne stariji od 60 dana od dana prijave na javni poziv (original ili ovjerena fotokopija),
 • ovjerena izjava o saglasnosti suvlasnika, ako je predmet ponude suvlasnička nekretnina, ne starija od 60 dana od dana prijave na javni poziv,

KRITERIJ ZA OCJENU PRIHVATLJIVE PONUDE

 • Ponuđena cijena postojećeg građevinskog objekta
 • Zadovoljavajuća površina objekta i površina dvorišta,
 • Položaj ponuđenog lokaliteta,
 • Zadovoljavajuća opremljenost lokaliteta, neophodnom infrastrukturom saobraćaja, vode, struje itd.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda zainteresovanih fizičkih i pravnih lica je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Dnevnom listu “Glas Srpske”.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Dostava ponude za kupovinu građevinskog objekta za smještaj starih lica – ne otvaraj” , preporučeno poštom ili lično na protokol Opštinske uprave Opštine Gacko, Solunskih dobrovoljaca 2, 89240 Gacko.

Komisija za ocjenu valjanosti prispjelih ponuda izvršiće provjeru dostavljene dokumentacije za sve prispjele ponude i dati preporuku Načelniku opštine o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzmati u razmatranje.

Sa izabranim ponuđačem će se u skladu sa zakonom zaključiti ugovor o kupoprodaji ponuđenog građevinskog objekta, nakon donošenja Odluke Načelnika opštine o njegovom izboru kao najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko se ovim pozivom ne uspije pribaviti adekvatan građevinski objekat, ući će se u proceduru izgradnje novog građevinskog objekta za ove namjene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja pribavljenog objekta biće preciziran u kupoprodajnom ugovoru, s tim što će se iznos od 210.000,00 KM platiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, a ostatak iznosa u 3 ( tri) jednake rate u 2021. godini.

ZAVRŠNE ODREDBE

Dokumenti dostavljeni od ponuđača po Javnom pozivu neće se vraćati.

Konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, i  na WEB stranici opštine Gacko.

Osoba zadužena za dodatna obavještenja o Javnom pozivu je Ranko Mastilović. Kontakt telefon: +387 65/ 594-265.

Podijelite vijest