Poziv organizacijama civilnog društva na Dijalog i Javnu raspravu

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine Gacko da prisustvuju Javnoj raspravi izbora prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2024. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u prostorijama Skupštinske sale Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br. 2) u petak, 23. februara sa početkom u 11 sati (istovremeno kada je planiran i sastanak Dijalog sa OCD).

Predložene su sljedeće prioritetne oblasti i teme u predstojećem zajedničkom Javnom pozivu ReLOaD2 projekta i Opštine Gacko:

1. SOCIJALNA POLITIKA

1.1 Projekti koji povećavaju socijalnu inkluziju osoba sa poteškoćama u razvoju;
1.2 Projekti koji rade na unapređenju kvaliteta života lica sa invaliditetom;
1.3 Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina na tržištu rada, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju, s posebnim akcentom na žene;
1.4 Projekti koji podstiču nove usluge za stara lica i socijalno ranjive kategorije stanovništva.

2. KULTURA

2.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i volonterizma;
2.2 Projekti koji doprinose podsticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih.

3. SPORT

3.1 Podrška projektima koji na inovativan način podstiču razvoj sportskih sadržaja za djecu i mlade;
3.2 Projekti koji afirmišu amaterski sport sa akcentom na osobe iz socijalno-isključenih kategorija stanovništva;

4. MLADI

4.1 Unapređenje zdravih stilova života i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena;
4.2 Podrška projektima koji podstiču omladinski aktivizam i odgovaraju na potrebe mladih, nudeći nove i inovativne sadržaje za mlade;
4.3 Projekti koji uključuju osnaživanje mladih za aktivnosti vršnjačkog podučavanja ili solidarnosti prema mladima koji nemaju jednake uslove za lični razvoj (razvoj volonterizma u oblasti neformalnog obrazovanja);
4.4 Podrška projektima sa ciljem edukacije i prevencije oboljenja kod mladih (npr. seksualno obrazovanje, reproduktivno zdravlje, bolesti ovisnosti i slično);
4.5 Organizacija različitih zabavnih, kulturnih i umjetničkih sadržaja za mlade (filmske projekcije, pozorišne predstave, ulični festivali, kreativne radionice, zabavna druženja i slično);

5. RURALNI RAZVOJ

5.1 Projekti koji pomažu unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama sa fokusom na tipične proizvode ovog kraja;

6. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

6.1 Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i zaštitu okoline uz građanski volonterizam i aktivizam;
6.2 Projekti koji doprinose stvaranju edukativno-rekreativnih sadržaja iz oblasti zaštite životne sredine za cjelokupno stanovništvo.

POZIV NA DIJALOG SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Drugi Dijalog sa organizacijama civilnog društva biće održan 23. februara u sali Skupštine opštine u 11 sati. Tema dijaloga je usmjerena na jačanje saradnje između Opštine i organizacija civilnog društva (OCD) te zajedničko planiranje i provođenje projekata u cilju postizanja dugoročnih ciljeva u našoj zajednici.

Cilj je predstaviti Opštinu i njene dugoročne ciljeve u radu s OCD-ima te identifikovati segmente u kojima očekujemo saradnju s njima. Kroz otvorenu razmjenu ideja i iskustava, želimo dati prostor OCD-ima da se predstave te zajedno istražimo načine kako prevladati izazove s kojima se susrećemo.

Učešće i doprinos organizacija od velike su važnosti za uspješno ostvarenje naših ciljeva. Svoje učešće potrebno je potvrditi najkasnije do 22. februara do 12 sati.

DNEVNI RED

11:00 – 11:05 – Pozdrav i uvod;
11:05 – 11:40 – Predstavljanje Opštine, ideje Dijaloga s OCD i oblasti/tema za Javnu raspravu;
11:40 – 12:30 – Rad u grupama/ Oblasti i teme predložene za Javnu raspravu;
12:30 – 12:50 – Uloga lokalne samouprave u animiranju učesnika i promociji projekata;
12:50 – 13:00 – Planiranje budućih koraka i završne riječi.

Podijelite vijest