OPŠTINA GACKO U PARTNERSTVU SA UNDP RASPISUJE JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA ReLOaD2

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Opština Gacko i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS), iz sljedećih prioritetnih oblasti:

Tematske oblasti i prioriteti (stavka 1, 2, 3, 5. i 6.) su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa građanima i predstavnicima organizacija civilnog društva u sklopu javne rasprave organizovane 13. aprila 2023. godine.

Tematske oblasti i prioriteti za mlade (stavka 4.) su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladima u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području Opštine Gacko kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat. Dijalog za mlade Opštine Gacko je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu juni 2022. – decembar 2022. godine. Ukupno su organizovana dva tematska sastanka na kojim su učestvovale 43 mlade osobe (11M, 32Ž), aktivisti, volonteri, predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Opštine Gacko.

Pioritizirano je ukupno šest tematskih oblasti u okviru javnog poziva:

SOCIJALNA POLITIKA
1.1 Projekti koji povećavaju socijalnu inkluziju osoba sa poteškoćama u razvoju;

1.2 Projekti koji rade na unapređenju kvaliteta života lica sa invaliditetom;

1.3 Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina na tržištu rada, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju, s posebnim akcentom na žene;

1.4 Projekti koji podstiču nove usluge za stara lica i socijalno ranjive kategorije stanovništva;

KULTURA
2.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i volonterizma;

2.2 Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih;

SPORT
3.1 Podrška projektima koji na inovativan način podstiču razvoj sportskih sadržaja za đecu i mlade;

3.2 Projekti koji afirmišu amaterski sport sa akcentom na osobe iz socijalno-isključenih kategorija stanovništva;

MLADI
4.1 Unapređenje zdravih stilova života i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena;

4.2 Podrška projektima koji podstiču omladinski aktivizam i odgovaraju na potrebe mladih, nudeći nove i inovativne sadržaje za mlade;

4.3 Podrška projektima koji imaju za cilj razvoj vještina i znanja kod mladih;

4.4 Podrška projektima rekonstrukcija postojećih terena, igrališta i parkova za mlade;

*Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe od 16 do navršenih 30 godina[2]. Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće. Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da obezbijede volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

RURALNI RAZVOJ
5.1 Projekti koji pomažu unapređenje kvalitete života u ruralnim sredinama kroz unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama sa fokusom na tipične proizvode i/ili autohtone rase ovog kraja;

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
6.1 Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i zaštitu okoliša uz građanski volonterizam i aktivizam;

6.2 Projekti koji doprinose stvaranju edukativno-rekreativnih sadržaja iz oblasti zaštite životne sredine za cjelokupno stanovništvo.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Opština Gacko i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do deset (10) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juni 2023. – mart 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na veb stranici:  www.undp.org/bosnia-herzegovina  i u nastavku.

 1. Projektni prijedlog
 2. Pregled budzeta proračuna
 3. Matrica logičkog okvira
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Administrativni podaci o aplikantu
 6. Finansijska identifikaciona forma
 7. Izjava o podobnosti
 8. Izjava o dvostrukom finansiranju
 9. Izjava o partnerstvu
 10. Lista za provjeru
 11. Ciljevi odrzivog razvoja
 12. Najcesca pitanja sa odgovorima
 13. Smjernice za aplikante Opština Gacko

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Gacko također se može preuzeti od 26. aprila 2023. godine do 31. maja 2023. godine, sa zvanične njeb stranice Opštine Gacko (https://gacko-rs.info) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 4. maja 2023.

INFORMATIVNE SESIJE:

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 4. maja 2023. godine od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama Skupštinske sale Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br.2), Gacko.

Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organizovan u sklopu javnog poziva u periodu od 8. do 22. maja 2023. godine u prostorijama Skupštinske sale Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br.2), Gacko. Prijave na trening su otvorene za OCD sa područja opštine Gacko do 5. maja i primaju se na email adresu: gacko@gmail.com.

Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 12. maja 2023. godine od 12,00 sati u prostorijama Skupštinske sale Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br.2), Gacko. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem opštinske veb stranice.

U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Gacko. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese  ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 25. maja 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8:00 do 15:00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Opština Gacko

Solunskih dobrovoljaca br. 2

89240 Gacko, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 31. maj 2023. godine, do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u opštinskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na veb stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina , te na veb stranici opštine (https://gacko-rs.info) kao i na oglasnoj ploči u zgradi opštinske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

[1] * Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

[2] Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske, Član 2. Stav 1. “Omladinu i mlade” čine lica od 16 do navršenih 30 godina.

Podijelite vijest