ОПШТИНА ГАЦКО У ПАРТНЕРСТВУ СА УНДП РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РеЛОаД2

РеЛОаД2 је регионални пројекат којег финансира Еуропска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*[1] и Србија.

Општина Гацко и пројекат РеЛОаД2 позивају све организације цивилног друштва (ОЦД) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима ове јединице локалне самоуправе (ЈЛС), из сљедећих приоритетних области:

Тематске области и приоритети (ставка 1, 2, 3, 5. и 6.) су додатно потврђени кроз консултације са грађанима и представницима организација цивилног друштва у склопу јавне расправе организоване 13. априла 2023. године.

Тематске области и приоритети за младе (ставка 4.) су додатно потврђени кроз консултације са младима у оквиру одржаних састанака у склопу Дијалога за младе на подручју Општине Гацко кроз активности које проводи РеЛОаД пројекат. Дијалог за младе Општине Гацко је платформа која је кориштена за комуникацију и консултације са младима у периоду јуни 2022. – децембар 2022. године. Укупно су организована два тематска састанка на којим су учествовале 43 младе особе (11М, 32Ж), активисти, волонтери, представници организација цивилног друштва са подручја Општине Гацко.

Пиоритизирано је укупно шест тематских области у оквиру јавног позива:

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1.1 Пројекти који повећавају социјалну инклузију особа са потешкоћама у развоју;

1.2 Пројекти који раде на унапређењу квалитета живота лица са инвалидитетом;

1.3 Пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина на тржишту рада, нарочито за категорије становништва које се тешко запошљавају, с посебним акцентом на жене;

1.4 Пројекти који подстичу нове услуге за стара лица и социјално рањиве категорије становништва;

КУЛТУРА
2.1 Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе, умјетности, културно-умјетничког аматеризма и волонтеризма;

2.2 Пројекти који доприносе потицању културног и креативног стваралаштва младих;

СПОРТ
3.1 Подршка пројектима који на иновативан начин подстичу развој спортских садржаја за ђецу и младе;

3.2 Пројекти који афирмишу аматерски спорт са акцентом на особе из социјално-искључених категорија становништва;

МЛАДИ
4.1 Унапређење здравих стилова живота и активности за квалитетно провођење слободног времена;

4.2 Подршка пројектима који подстичу омладински активизам и одговарају на потребе младих, нудећи нове и иновативне садржаје за младе;

4.3 Подршка пројектима који имају за циљ развој вјештина и знања код младих;

4.4 Подршка пројектима реконструкција постојећих терена, игралишта и паркова за младе;

*Тематске области се односе на посебну корисничку категорију коју чине младе особе од 16 до навршених 30 година[2]. Начини и методе анимирања и масовног укључивања младих у пројектне активности требају бити детаљно појашњени а број корисника пројекта (циљна група) наведен што је прецизније могуће. Пројектни приједлози у оквиру овог јавног позива треба да осигурају укључивање младих особа у све предложене пројектне активности и да обезбиједе волонтерски ангажман младих у локалној заједници.

РУРАЛНИ РАЗВОЈ
5.1 Пројекти који помажу унапређење квалитете живота у руралним срединама кроз унапређење знања и вјештина становништва у руралним срединама са фокусом на типичне производе и/или аутохтоне расе овог краја;

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
6.1 Пројекти који промовишу заштиту животне средине и заштиту околиша уз грађански волонтеризам и активизам;

6.2 Пројекти који доприносе стварању едукативно-рекреативних садржаја из области заштите животне средине за цјелокупно становништво.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000,00 КМ до 50.000,00 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД2 пројекта 120.000,00 КМ.

Општина Гацко и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од шест (6) до десет (10) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду јуни 2023. – март 2024. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на веб страници:  www.undp.org/bosnia-herzegovina  и у наставку.

 1. Projektni prijedlog
 2. Pregled budzeta proračuna
 3. Matrica logičkog okvira
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Administrativni podaci o aplikantu
 6. Finansijska identifikaciona forma
 7. Izjava o podobnosti
 8. Izjava o dvostrukom finansiranju
 9. Izjava o partnerstvu
 10. Lista za provjeru
 11. Ciljevi odrzivog razvoja
 12. Najcesca pitanja sa odgovorima
 13. Smjernice za aplikante Opština Gacko

Документација за пријаву на јавни позив за Гацко такођер се може преузети од 26. априла 2023. године до 31. маја 2023. године, са званичне њеб странице Општине Гацко (https://gacko-rs.info) или лично преузимањем у УСБ-а са свим апликационим формама током информативног састанка „Отворени дан“ који се одржава 4. маја 2023.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:

Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан 4. маја 2023. године од 11,00 до 12,00 сати у просторијама Скупштинске сале Општине Гацко (Солунских добровољаца бр.2), Гацко.

Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.

За заинтересоване представнике ОЦД планиран је тродневни Тренинг управљања пројектним циклусом (ПЦМ) који ће бити организован у склопу јавног позива у периоду од 8. до 22. маја 2023. године у просторијама Скупштинске сале Општине Гацко (Солунских добровољаца бр.2), Гацко. Пријаве на тренинг су отворене за ОЦД са подручја општине Гацко до 5. маја и примају се на емаил адресу: gacko@gmail.com.

Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта – ментора. Први састанак са ментором ће бити организован 12. маја 2023. године од 12,00 сати у просторијама Скупштинске сале Општине Гацко (Солунских добровољаца бр.2), Гацко. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД ће се такођер одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити благовремено објављен путем општинске веб странице.

У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Гацко. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.

Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе  ba@undp.org са назнаком за РеЛОаД2 пројекат. Питања се могу постављати до 25. маја 2023. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтијеваном документацијом) се мора доставити у једној електронској копији (УСБ) на којем је сет обавезне и додатне документације, плус по један примјерак докумената које је потребно доставити у штампаном облику. Сви материјали се достављају у затвореној коверти или пакету препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8:00 до 15:00 сати на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД2 пројекат:

Општина Гацко

Солунских добровољаца бр. 2

89240 Гацко, Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 31. мај 2023. године, до 15:00 сати. Апликације достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”. О примљеној пошиљци у општинској управи ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Резултати јавног позива ће искључиво бити објављени на веб страници УНДП БИХ www.undp.org/bosnia-herzegovina , те на веб страници општине (https://gacko-rs.info) као и на огласној плочи у згради општинске управе, у року од 45 радних дана од затварања јавног позива (изузев у случају непредвиђених околности). Писменим путем обавијестити ће се само организације цивилног друштва чији су приједлози пројеката одабрани за финансирање.

[1] * За Европску унију, ово именовање не доводи у питање став о статусу и у складу је са УНСЦР 1244/1999 и Мишљењем ИЦЈ-а о проглашењу независности Косова. За УНДП све референце на Косово схватит ће се у контексту УН-ове Резолуције 1244/1999

[2] Закон о омладинском организовању Републике Српске, Члан 2. Став 1. “Омладину и младе” чине лица од 16 до навршених 30 година.

Подијелите вијест