Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Родољуб Драшковић сутра у посјети општини Гацко

О улагањима у општину Гацко и привредном развоју општине, начелник Општине Гацко, Милан Радмиловић са сарадницима, сутра ће разговарати са највећим херцеговачким привредником, Родољубом Драшковићем.

Састанак је заказан у 14 сати и 30 минута, у просторијама Општине Гацко.

Дјечији вртић Гацко: Конкурс за упис дјеце у програм припреме за школу

Родитељи који су заинтересовани да њихова дјеца похађају Програм предшколског васпитања и образовања за дјецу пред полазак у школу у 2021. години у организацији Дјечијег вртића Гацко могу да до 26. октобра 2020. године пријаве своју дјецу у просторијама вртића.

Програм припреме за школу ће се реализовати у трајању од три мјесеца од 01. марта до 31. маја 2021. године, сваким радним даном по три часа у укупном дневном трајњу од 180 минута.

Програм предшколског васпитања и образовања за дјецу пред полазак у школу у 2021. години ће проводити стручни васпитачи.

Министарство просвјете и културе Републике Српске ће обезбиједити средства за трошкове на уговорену накнаду за васпитаче као и средства за набавку потребног радног и дидактичког материјала.

Уз образац Пријаве који ће родитељи попунити у Дјечијем вртићу  родитељ је дужан доставити Извод из матичне књиге рођених дјетета (од 12.10.2020 до 26.10.2020 године). Са даном поласка дјетета у програм припреме пред школу дужни су доставити: љекарско увјерење, налаз бриса грла, носа и налаз столице дјетета.

Конкурс је отворен до 26. октобра 2020. године.

Пријаве на конкурс се примају у Дјечијем вртићу Гацко (канцеларија педагога) сваким радним даном д 8 до 14 часова у току трајања конкурса.

За све информације можете се обратити на телефон: 059/472-750, у току радног времена.

      

ЈП “Водовод“ Гацко: Воду потребно прокувавати

Из Јавног предузећа “Водовод“ а.д. Гацко обавјештавају потрошаче да је због обилних кишних падавина током протеклих дана дошло до повећања мутноће воде. 

Апелују на потрошаче да воду прокувавају из превентивних разлога.

Одлука о рефундирању 100% износа комуналне таксе за 2020. годину

На основу чланова 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута општине Гацко (Службени гласник општине Гацко број 5/17 и 1/19), поступајући по Приједлогу Кризног штаба општине Гацко, Начелник општине д о н о с и:

О Д Л У К У

о рефундирању 100% износа комуналне таксе за 2020. годину, за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама власницима угоститељских објеката, бутика и фризерских салона на подручју општини Гацко

I

Општина Гацко ће рефундирати 100% (сто посто) износа комуналне таксе за 2020. годину за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, и то власницима угоститељских објеката, бутика и фризерских салона на подручју општине Гацко, којима је била изречена забрана обављања дјелатности Наредбом Начелника општине број 02-014-7/20 од 16.03.2020. године, а све у циљу ублажавања посљедица ширења епидемије изазване вирусом „Корона“.

II

Новчана средства за ову намјену обезбијеђена су Буџетом општине Гацко за 2020. годину на позицији „подстицаји за директна улагања у привреду“.

III

Обавезују се власници угоститељских објеката, бутика и фризерских салона да у циљу реализације ове Одлуке, уз Захтјев (који можете преузети ОВДЈЕ) доставе следеће доказе:

 1. Копију Рјешења о регистрацији,
 2. Доказ о извршеној уплати  комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама за 2020. годину (копија овјерене уплатнице).

IV

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општине Гацко.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Обавјештење из Службе за борачко – инвалидску заштиту Општине Гацко

Из Службе за борачку- инвалидску заштиту Општине Гацко, обавјештавају породице погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије, да је рок за подношење захтјева за стамбено збрињавање продужен до 23. октобра 2020. године.

Захтјев за стамбено збрињавање може поднијети лице које није подносило захтјев за стамбено збрињавање у периоду од 01. маја 2019. до 01. јула 2019. године, а који је био предвиђен Јавним позивом.

Расписан Јавни позив за прикупљање понуда за куповину постојећег грађевинског објекта за смјештај старих лица

За потребе оснивања Установе социјалне заштите Дома за стара лица, Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за прикупљање понуда за куповину постојећег грађевинског објекта на подручју општине Гацко, за смјештај старих лица.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ

 1. Грађевински објекат из тачке 1. Јавног позива треба да буде лоциран у насељеном мјесту на подручју општине Гацко, са развијеном саобраћајном комуникацијом, израђеним прилазним путем  и властитим паркингом,
 2. Да има властито двориште – парк, најмање 1.500 м, са одговарајућом оградом,
 3. Да има наткривен, отворени простор- терасу са оградом,
 4. Да је прикључен на телефонску, електричну и јавну водоводну или канализациону мрежу или је одвод отпадних вода у складу са прописима,
 5. Да је изграђен од стандардних материјала који обезбјеђују звучну и термо изолацију,
 6. Да има површину од најмање 450 м2 ,
 7. Да има довољан број просторија које задовољавају услове за које су намијењене,
 8. Да има смјештајне капацитете спаваонице за 35-40 корисника,
 9. Спаваонице могу имати највише 4 кревета, површина спаваонице са једним лежајем је најмање 9 м2, а површина спаваонице са два или више лежајева износи најмање 6 м2 по кориснику,
 10. Ходник у објекту мора бити широк најмање 1.4 м, а за једносмјерно кретање у пролазима на краћем одстојању најмање 90 цм,
 11. Да има кухињу величине у складу са смјештајним капацитетом која мора имати два одвојена простора за пријем и одлагање намјерница и одвојен простор за припрему хране, одлагање и прање кориштена суђа,
 12. Да има простор који чине трпезарија и просторија за дневни боравак корисника у складу са смјештајним капацитетима површина просторије за дневни боравак је најмање 25 м2,
 13. Да има простор за радно окупационе дјелатности корисника,
 14. Да има просторију за стручне раднике,
 15. Да има један тоалет на сваких 10 корисника одвојених по полу,
 16. Да има просторију за пружање здравствених услуга,
 17. Да има просторију за прање, сушење и одржавање веша,
 18. Да има просторију за управу,
 19. Да има магацински односно ложионички простор,

САДРЖАЈ ПОНУДЕ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Понуда се доставља у писаној форми и треба да садржи :

 • Име/назив, адреса/сједиште, контакт телефон и e-mail понуђача (физичког или правног лица),
 • Адреса понуђеног грађевинског објекта, са одговарајућом индентификацијом према катастарском и земљишно-књижном стању,

Потребни документи:

 • Копију катастарског плана за понуђени грађевински објекат, посједовни лист, и земљишно-књижни извадак  не старије од 60 дана од дана пријаве на јавни позив (оригинал или овјерена фотокопија),
 • Писмена изјава власника или сувласника да понуђени грађевински објекат није оптерећен правима трећих лица не старија од 60 дана од дана пријаве на јавни позив,
 • Овјерена фотокопија личне карте подносиоца понуде физичког лица не старија од 15 дана од дана пријаве на јавни позив,
 • Извод из судског регистра за правно лице као подносиоца понуде не старији од 60 дана од дана пријаве на јавни позив (оригинал или овјерена фотокопија),
 • овјерена изјава о сагласности сувласника, ако је предмет понуде сувласничка некретнина, не старија од 60 дана од дана пријаве на јавни позив,

КРИТЕРИЈ ЗА ОЦЈЕНУ ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ

 • Понуђена цијена постојећег грађевинског објекта
 • Задовољавајућа површина објекта и површина дворишта,
 • Положај понуђеног локалитета,
 • Задовољавајућа опремљеност локалитета, неопходном инфраструктуром саобраћаја, воде, струје итд.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда заинтересованих физичких и правних лица је 15 дана од дана објављивања јавног позива у Дневном листу „Глас Српске“.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: „Достава понуде за куповину грађевинског објекта за смјештај старих лица – не отварај“ , препоручено поштом или лично на протокол Општинске управе Општине Гацко, Солунских добровољаца 2, 89240 Гацко.

Комисија за оцјену ваљаности приспјелих понуда извршиће провјеру достављене документације за све приспјеле понуде и дати препоруку Начелнику општине о избору најповољнијег понуђача.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узмати у разматрање.

Са изабраним понуђачем ће се у складу са законом закључити уговор о купопродаји понуђеног грађевинског објекта, након доношења Одлуке Начелника општине о његовом избору као најповољнијег понуђача.

Уколико се овим позивом не успије прибавити адекватан грађевински објекат, ући ће се у процедуру изградње новог грађевинског објекта за ове намјене у складу са Законом о јавним набавкама.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Начин плаћања прибављеног објекта биће прецизиран у купопродајном уговору, с тим што ће се износ од 210.000,00 КМ платити у року од 15 дана од дана потписивања уговора, а остатак износа у 3 ( три) једнаке рате у 2021. години.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Документи достављени од понуђача по Јавном позиву неће се враћати.

Конкурс ће бити објављен у Дневном листу „Глас Српске“, и  на WEB страници општине Гацко.

Особа задужена за додатна обавјештења о Јавном позиву је Ранко Мастиловић. Контакт телефон: +387 65/ 594-265.