Oglas o prodaji ostalog građevinskog zemljišta u svojini Opštine Gacko van granica urbanog područja putem licitacije

Na osnovu člana 348. Stav (1)  Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 58/09, 95/11, 18/16), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 20/12 i 63/19), i Odluke Skupštine opštine o raspisivanju Oglasa o javnom nadmetanju- licitaciji za prodaju ostalog građevinskog zemljišta  u  svojini opštine Gacko, van granica urbanog područja broj: 01-022-93/22, od 07.04.2022.godine, Načelnik opštine Gacko objavljuje:

O G L A S

o prodaji ostalog građevinskog zemljišta u svojini Opštine Gacko van granica urbanog područja, putem licitacije

Opština Gacko prodaje ostalo građevinsko zemljište, van granica urbanog područja, putem  usmenog javnog nadmetanja – licitacije i to parcelu označenu kao:

  1. k.č.br. 302/1 zvana Meka, u površini od 13.515 m2  upisana u posjedovni list broj 12/2 K.O. Cernica, posjednik Opština Gacko i u Zk.ul. broj 516  K.O. Cernica, vlasništvo Država, organ raspolaganja Opština Gacko.

Karakteristike objekta predviđenog za građenje na predmetnoj parceli:

  •  poslovno – proizvodni objekat

Početna prodajna cijena za 1m2 ostalog građevinskog zemljišta, van granica urbanog područja iznosi 1,26 KM/m2 .

Pravo učešća na javnoj prodaji-licitaciji imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja polože kauciju od 10% od početne prodajne cijene, s tim što taj iznos ne može biti niži od 1.000,00 KM.

Uplata kaucije se vrši na jedinstveni račun trezora Opštine Gacko, broj: 5550090007323271

  • Opština: 033,
  • Svrha doznake: Uplata kaucije.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključiće se kupoprodajni ugovor. Ako najpovoljniji ponuđač odustane odnosno ne potpiše kupoprodajni ugovor u ostavljenom roku, gubi pravo na povrat kaucije.

Kupac je dužan da započne radove  na predmetoj parceli u roku od dvanaest mjeseci od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora u svemu prema Stručnom mišljenju i urbanističko – tehničkim uslovima,  urađenim od strane ovlašćenog pravnog lica, i u skladu sa drugom građevinskom dokumentacijom, u suprotnom zemljište će se izuzeti i ponovo raspisati  licitacija.

Kupoprodajnu cijenu navedenog zemljišta kupac sa kojim se zaključi ugovor obavezan je uplatiti u roku od osam dana nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a predaja zemljišta u posjed kupcu izvršiće se u roku od tri dana nakon uplate kupoprodajne cijene o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji.

Licitacija – javno usmeno nadmetanje, će se obaviti  dana 16. 05. 2022. godine  u sali Skupštine opštine Gacko sa početkom u 11.00 časova.

Licitacija će se obaviti na način kako je to regulisano Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 20/12 i 63/19).

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje zemljišta koje  se prodaje te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju i dobiti potrebne informacije svakim radnim danom u kancelariji br. 6. Opštinske uprave Gacko.

Prijave za učešće na licitaciji podnose se do 16. 05. 2022. godine do 10.00 časova.

Prijave se podnose na posebnom obrascu, neposredno putem protokola ili putem pošte na adresu: Opština Gacko, ulica Solunskih dobrovoljaca br. 2. Gacko, Komisiji za provođenje licitacije, sa naznakom “prijava za licitaciju”.

Uz prijavu priložiti dokaz o uplati kaucije.

Podijelite vijest