Оглас о продаји осталог грађевинског земљишта у својини Општине Гацко ван граница урбаног подручја путем лицитације

На основу члана 348. Став (1)  Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 58/09, 95/11, 18/16), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/12 и 63/19), и Одлукe Скупштине општине о расписивању Огласа о јавном надметању- лицитацији за продају осталог грађевинског земљишта  у  својини општине Гацко, ван граница урбаног подручја број: 01-022-93/22, од 07.04.2022.године, Начелник општине Гацко објављује:

О Г Л А С

о продаји осталог грађевинског земљишта у својини Општине Гацко ван граница урбаног подручја, путем лицитације

Oпштина Гацко продаје остало грађевинско земљиште, ван граница урбаног подручја, путем  усменог јавног надметања – лицитације и то парцелу означену као:

  1. к.ч.бр. 302/1 звана Мека, у површини од 13.515 м2  уписана у посједовни лист број 12/2 К.О. Церница, посједник Општина Гацко и у Зк.ул. број 516  К.О. Церница, власништво Држава, орган располагања Општина Гацко.

Карактеристике објекта предвиђеног за грађење на предметној парцели:

  •  пословно – производни објекат

Почетна продајна цијена за 1м2 осталог грађевинског земљишта, ван граница урбаног подручја износи 1,26 КМ/м2 .

Право учешћа на јавној продаји-лицитацији имају сва заинтересована правна и физичка лица која положе кауцију од 10% од почетне продајне цијене, с тим што тај износ не може бити нижи од 1.000,00 КМ.

Уплата кауције се врши на јединствени рачун трезора Општине Гацко, број: 5550090007323271

  • Општина: 033,
  • Сврха дознаке: Уплата кауције.

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључиће се купопродајни уговор. Ако најповољнији понуђач одустане односно не потпише купопродајни уговор у остављеном року, губи право на поврат кауције.

Купац је дужан да започне радове  на предметој парцели у року од дванаест мјесеци од дана потписивања купопродајног уговора у свему према Стручном мишљењу и урбанистичко – техничким условима,  урађеним од стране овлашћеног правног лица, и у складу са другом грађевинском документацијом, у супротном земљиште ће се изузети и поново расписати  лицитација.

Купопродајну цијену наведеног земљишта купац са којим се закључи уговор обавезан је уплатити у року од осам дана након потписивања купопродајног уговора, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од три дана након уплате купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

Лицитација – јавно усмено надметање, ће се обавити  дана 16. 05. 2022. године  у сали Скупштине општине Гацко са почетком у 11.00 часова.

Лицитација ће се обавити на начин како је то регулисано Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/12 и 63/19).

Заинтересована лица могу извршити разгледање земљишта које  се продаје те извршити увид у потребну документацију и добити потребне информације сваким радним даном у канцеларији бр. 6. Општинске управе Гацко.

Пријаве за учешће на лицитацији подносе се до 16. 05. 2022. године до 10.00 часова.

Пријаве се подносе на посебном обрасцу, непосредно путем протокола или путем поште на адресу: Општина Гацко, улица Солунских добровољаца бр. 2. Гацко, Комисији за провођење лицитације, са назнаком “пријава за лицитацију”.

Уз пријаву приложити доказ о уплати кауције.

Подијелите вијест