Održana Dvadeset četvrta redovna sjednica SO-e Gacko

U sali skupštine opštine Gacko danas je održana Dvadeset četvrta redovna sjednica Skupštine opštine. Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, načelnika opštine Milana Radmilovića , načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću, predstavnika Radio Gacka i Herceg Televizije.

Razmatrano je 13. tačaka dnevnog reda.

Na početku je jednoglasno usvojen Zapisnik sa Dvadeset treće redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 05.02.2016. godine.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta opštine Gacko. Član 32. Statuta Opštine mijenja se i glasi: „Skupština opštine ima 19 odbornika“. Naime, Statut jedinice lokalne samouprave usklađuje sa Izbornim zakonom RS, po kome broj odbornika zavisi od broja birača, opštine od 8.000 a manje od 11.000 birača treba da imaju 19 odbornika, a opština Gacko ima 8088 birača.

Sa 14 glasova ZA prihvaćena je i Informacija o radu Mjesnih zajednica na području opštine Gacko za 2015. godinu. Uvodne napomene dao je predsjednik odbora za Mjesne zajednice, Jovan Kovačević. Od ukupno osam mjesnih zajednica, sjednici su prisustvovali predsjednici mjesnih zajednica Gacka i Brljeva, Gordana Antelj i Vojin Tepavčević.

Prema riječima načelnika opštine, Milana Radmilovića, lokalna zajednica ima korektnu saradnju sa predstavnicima Mjesnih zajednica, ali ističe da za ostvarivanje svojih prava moraju da traže podršku i ostalih institucija. Načelnik je još jednom najavio planirane investicije na asfaltiranju gradskih ulica i uređenja centra grada. Prema njegovim riječima građevinska služba već obavlja dio posla na terenu, obilazeći stanje infrastrukture u mjesnim zajednicama, stvarajući nakon toga relevantnu bazu podataka sa svim prijedlozima, nakon čega će se odlučiti o prioritetima za investiranje i buduće radove, cijeni radova i vremenskom periodu kad će radovi biti izvedeni.

Načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović obrazložio je Informaciju o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti za 2015. godinu sa Prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje. Pravo na subvencije u protekloj godini ostvarilo je 319 poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 158.126, 30 KM. Papović je istakao da su budžetu i za 2016. godinu planirana sredstva za subvencije u poljoprivredi u iznosu od 120.000,00 KM. Informacija je prihvaćena sa 11 glasova ZA i 5 uzdržanih.

Najviše pažnje izazvala je Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva opštine Gacko za 2015. godinu i Finansijski izvještaj za 2015. godinu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić” Gacko. O teškoćama u finansiranju zdravstvene zaštine, još jednom odbornike i širu javnost je upoznala direktor Doma zdravlja, Vera Govedarica. Kao glavni problem navela je nepravilnu preraspodjelu sredstava od strane Fonda zdravstvenog osiguranja, te da im mjesečno samo za plate, zanemarujući ostale materijalne troškove, nedostaje oko 30.000 KM. Zaključeno je da je potrebno organizovati posebnu sjednicu skupštine i vidjeti sa kojim sredstvima opština i poslovni subjekti na području iste mogu pomoći za rješavanje problema u ovoj ustanovi. Nakon diskusije, Informacija je prihvaćena za 11 glasova.

Kao i prethodnih godina, odbornici su pohvalili i jednoglasno usvojili Izvještaj o radu za 2015. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2016. godinu Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Gacko.

Bez rasprave su usvojeni izvještaji o radu za prethodnu godinu Javnih ustanova „Informativno kulturni centar“, “Kulturno sportski centar” „Turistička organizacija“ i „Narodna biblioteka“ Gacko.

Donesena je odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Gacka i Urbanističkog plana Avtovac. Riješena su dva predmeta imovinsko-pravnih odnosa i postavljena su dva odbornička pitanja.

Podijelite vijest