Održana Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Juče je održana Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko. Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Rajko Papović, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Vasilija Lažetića, načelnika opštine dr Ognjena Milinkovića, v.d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Milivoja Boljanovića, v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Darke Unković, službenika za odnose sa javnošću i novinara Radio Gacka.

Na predloženi Dnevni red niz zamjerki, ali i sugestija, izložio je odbornik PDP, Radoica Antunović. Amandmani na pojedine tačke, uz prijedloge dopune dnevnog reda, nisu dobili podršku skupštinske većine.

Odbornici skupštinske većine bili su uzdržani na prijedlog odbornika SDS, Jelice Bjeković, da se finansijski pomognu fizička lica i samostalni preduzetnici pogođeni epidemijom korona virusa. Nakon pauze od 15 minuta, Klub odbornika SNSD odlučio se na uzdržanost, dok se, kako su obrazložili, tačno utvrdi utrošak sredstava koje je Vlada RS u iznosu od 70 hiljada maraka u ove svrhe prošle godine doznačila Opštini, iz garantnog fonda. U skladu sa tim, razmotriće se donošenje odluke o pomoći.  

Nakon diskusija, predloženi dnevni red od 27 tačaka usvojen je sa 10 glasova podrške. Sedam odbornika je bilo protiv.

Većinom glasova je usvojen Zapisnik za prethodnog zasjedanja. Potom je jednoglasno je donesena Odluka o proglašavanju mandata odbornika SPS – Budućnost Srpske, Saše Loza.

Na jučerašnjoj sjednici odbornici su razmatrali Izvještaj Javnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Gacko, uz Informaciju o poslovanju društva za 2020. godinu. Izvještaj je obrazložila direktor ove ustanove, Nataša Andrić, apostrofirajući ključne činjenice i probleme u radu preduzeća, sa posebnim osvrtom na poteškoće sa kojima se susreću tokom rada na terenu.

Jedno od gorućih problema preduzeća godinama unazad je pitanje nelegalih priključaka, odnosno nelegalne potrošnje vode, koja je, kako smatraju, ugrozila isporuku vode u sušnim periodima ali i samo finansijsko stanje preduzeća.

Saniranje kvarova, sanacija dijela mreže, rješavanje divljih priključaka i loše finansisjke situacije biće prioritet u narednom periodu, istakla je Andrić, naglašavajući da je 16. aprila urađen Pravilnik o načinu i otkrivanju nelegalnih priključaka, koji se već primjenjuje.

Ona je istakla da stanje jeste loše, zbog problema koji su se godinama unazad gomilali, ali, planski i sistemski će krenuti u rješavanje jednog po jednog kako bi u dogledno vrijeme imali rezultate.

Načelnik opštine, dr Ognjen Milinković, tokom obraćanja po pitanju Izvještaja, obećao je pomoć i podršku preduzeću Vodovod, dodajući da će Opština u skorije vrijeme riješiti sva finansijska dugovanja prema ovom preduzeću.

Na pitanje odbornika opozicije kako će se vršiti vodosnabdijevanje mjesnih zajednica ove godine, Milinković je odgovorio da je kupljena cisterna za potrebe Vatrogasno spasilačke jedninice, koja će biti korištena i u te svrhe, kako bi se voda dopremila na najudaljenija mjesta.

Milinković je obećao pomoć pri plaćanju obaveza prema preduzeću Vodovod licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe. Kako je istakao, takvih zahtjeva nema mnogo, ali Opština već sada izlazi u susret sugrađanima iz tih kategorija, što će činiti i u narednom periodu.

Nakon diskusija, Izvještaj JP „Vodovod“, koji je ocijenjen kao detaljan, usvojen je jednoglasno.

Jednoglasno je usvojen i zahtjev J.P. „Vodovod“ za davanje saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga, kao i odluka o komunalnom redu.

Program korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektro-energetskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2021. usvojen sa 11 glasova za i 7 uzdržanih.

Uvodna pojašnjenja na dokument dao je v.d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Milivoje Boljanović. Prema riječima Boljanovića, sredstva su ograničena, a veliki su zahtjevi od svih budžetskih korisnika. Program je sastavni dio budžeta i sa njim se regulišu sredstva koje Opština Gacko ostvaruje u budžetskoj  2021. god. po osnovu Zakona o koncesijama i sredstava prikupljenih od povrata plasiranih kredita, a planirana su u iznosu 6.300.000 KM. Od toga koncesiona naknada za korišćenje elektroenergetskih objekata za 2021. iznosi 6.240.000, a sredstva od povrata plasiranih kredita  60.000 KM.

Jednoglasno je usvojen program korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2021. godinu, kao i program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu koje je pripremilo Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu.

Plan korišćenja javnih površina za 2021. godinu, takođe je jednoglasno usvojen. Uvodna pojašnjenja na dokument dala je v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Darka Unković.

Program se donosi svake godine, jedina izmjena u odnosu na prethodne godine je stavka da će vlasnici ugostiteljskih objekata koji planiraju postavljati bašte u 2021. biti oslobođeni komunalne takse za zauzimanje javne površine.

Donesena je i Odluka o privremenom oslobađanju fizičkih lica i samostalnih preduzetnika od obaveze plaćanja komunalne naknade za 2021. godinu.

Jednoglasno je prihvaćena Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti za 2020. godinu sa prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje. Ono što karakteriše poljoprivredu u opštini Gacko je to da su nosioci poljoprivredne proizvodnje uglavnom individualna poljoprivredna gazdinstva. Do kraja 2020. god. u APIFU je registrovano 661 poljoprivredno gazdinstvo, ali mali broj poljoprivrednih gazdinstava ostvaruje prihode isključivo od poljoprivrede. Opština Gacko je u 2020. godini učestvovala u sufinansiranju nabavke steonih junica za 45 korisnika u iznosu od 19.119 KM. U budžetu za 2021. planirana su sredstva za subvencije u poljoprivredi u iznosu od 160.000 KM.

Bez diskusije je prihvaćen prijedlog Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, Javne ustanove Informativno kulturni centar Gacko, kao i prijedlog Odluke o usklađivanju Akta o osnivanju ove ustanove.

Potrebnu podršku, i bez diskusije, dobio je i prijedlog Programa rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Javne ustanove „Kulturno sportski centar“ Gacko, i prijedlog Odluke o brisanju kapitala ove ustanove.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Programa rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko. Direktor Doma zdravlja, dr Nevena Miljković Mandić, podsjetila je na loše stanje koje je zatekla po preuzimanju dužnosti, pa je i ovaj put akcenat stavila na finansije.

Kako je istakla, razumijevanje su dobili kako od Opštine, tako i od preduzeća RiTE Gacko, pa u protekla dva mjeseca borba sa korona virusom zdravstvenim radnicima je olakšana.  Dodala je da su sa preduzećem RiTE Gacko u pregovorima za ponovno otvaranje ambulante.

Načelnik opštine Gacko, rekao je da je Opština Gacko je u Budžetu za ovu godinu povećala grant Domu zdravlja sa 130 na 160 hiljada maraka. Najavio je i pomoć u vidu nabavke aparata za laboratorijsku službu, sa akcentom na nabavku aparata za biohemiju i imunohistohemiju, čime bi se unaprijedila efikasnost rada ove ustanove.

Jednoglasno je usvojen program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko.

Jednoglasno je usvojen  Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Gacko“, kao i Odluka o usklađivanju Akta o osnivanju ove Javne ustanove. Direktor Turističke organizacije, Jelica Kovačević, istakla je da je u aprilu stupio pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta. Napravljena je raspodjela poslova i obezbijeđena međusobna povezanost zaposlenih. U planu je ponovno otvaranje kućice meda, a upućen je zahtjev da bude izmještena na lokalitet Desivoje. Pripremaju se određene aktivnosti koje će se sprovoditi samostalno i u saradnji sa lokalnom zajednicom, kao i sa zainteresovanim partnerima, a biće od velikog značaja za razvoj turizma na području naše opštine.

Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz 2020. godine dobila je potrebnu skupštinsku većinu.

Prosječna konačna građevinska cijena 1m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora za područje opštine Gacko iznosi 900 KM/m², a ukoliko su individualni objekti izgrađeni u sopstvenoj režiji, cijena iz prethodne tačkese umanjuje za 30% i iznosi 630 KM/m². Za sve nove objekte čija je izgradnja planirana u 2021. god. cijena se umanjuje za 50%, sa ciljem stimulacije novogradnje i iznosiće 450 KM/m².

Bez diskusije i jednoglasno usvojena  je Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Sa 11 glasova za i 7 protiv usvojen je Plan kapitalnih ulaganja Opštine Gacko za 2021. godinu, a predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija u iznosu od 3.018.000 KM.

Načelnik opštine Gacko, dr Ognjen Milinković naglasio je da je opština u problemu jer je cijeli budžet u minusu, a obaveze dospijavaju. Sagledani su prioriteti, a to su izgradnja nove gradske pijace, dogradnja Dječijeg vrtića, uređenje Trga Save Vladislavića, pristupni putevi javnim ustanovama i izgradnja garaže za  vatrogasna vozila. U planu za ovu godinu je i infrastruktura po gradu, asfaltiranje lokalnih puteva Gračanica i Dražljevo i rekonstrukcija vodovodne mreže Vratlo – Gacko. Uz plan kapitalnih ulaganja usvojene su i Odluke o promjeni namjene korištenja kreditnih sredstava po Odluci o kreditnom zaduženju opštine Gacko iz 2016. i 2020. godine.

Jednoglasno je donesena Odluka o izradi Strategije razvoja opštine Gacko za period 2022 – 2027. godine. Za pripremu i izradu ove strategije biće biće zadužen razvojni tim koji će posebnim rješenjem imenovati načelnik opštine.

Jednoglasno je donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o visini nagrade za odstrel vuka jer je došlo do značajnog pada brojnog stanja populacije vuka, koji se sve ređe viđa i lovištu i sve manje pričinjava štetu.

Glasovima skupštinske većine donesena je Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju gradskog građevinskog zemljišta u svojini Opštine Gacko.

Za sekretara Skupštine opštine Gacko imenovanovan je Dragan Jegdić-diplomirani pravnik, sa više od 35 godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom za rad u upravi.

Na kraju četvrtog skupštinskog zasjedanja postavljena su tri odbornička pitanja.

Podsjećamo, materijal sa skupštinskih zasjedanja možete pronaći na našem sajtu, u kartici Opštinska uprava – Skupština opštine.

Podijelite vijest