Obavještenje iz JP “Vodovod” Gacko

Obavještavamo sve korisnike (potrošače) vode sa javnog vodovoda da je Skupština opštine Gacko dana 28.02.2019. godine donijela Odluku o vodovodu i kanalizaciji, kojom je podrobno regulisan način i uslovi organizovanja poslova u vršenju djelatnosti snabdijevanja potrošača vodom za piće, obaveze davaoca komunalnih usluga, obaveze korisnika (potrošača) komunalnih usluga, sadržaj uslova za priključenje na vodovodnu mrežu i kanalizacionu mrežu, te drugo.

Ovim putem upoznajemo korisnike komunalnih usluga – potrošače vode, sa njihovim obavezama. Potrošači vode – korisnici komunalne usluge u Opštini Gacko, dužni su izmjestiti vodomjere i šahtove na početak privatnog posjeda.

Po članu 22. Odluke o vodovodu i kanalizacije određeno je da J.P. ”Vodovod” a.d. Gacko određuje, prema utvrđenim uslovima, lokaciju vodomjernog i revizionog priključnog šahta za već izgrađene objekte.

Šahtovi iz prethodnog stava isključivo se postavljaju na početku građevinske parcele 1-2 metra od regulacione linije na strani distributivnog vodovoda, a ako to nije moguće, na javnoj površini.

Istim članom je propisano da šaht za vodomjer mora biti dimenzija 1,00 x 0,80 x 1,00 m (ne smije biti manji), mora biti vodonepropusan, sa poklopcem od livenog željeza ili čeličnog lima, tako da obezbjeđuje ulazak radnika u šaht u cilju održavanja, ugradnje i očitavanja vodomjera.

Ako je šaht dublji od 1m u njemu moraju biti ugrađene i merdevine.

Članom 23. ove Odluke je propisano da vodomjerni šaht izgrađen prije stupanja na snagu ove Odluke, u kojem je otežan rad zbog dimenzija oko očitavanja, ugradnje i održavanja vodomjera, ili je izgrađen i lociran na nepropisan način, korisnik je dužan da ga dogradi i izmjesti na način propisan članom 22. ove Odluke u roku od 90 (devedeset) dana od dana objave ovog obavještenja i od dana uručenja ovog obavještenja korisnicima komunalnih usluga.

Troškovi izmještanja šahta (izgradnja šahta i nabavka vodomaterijala) padaju na teret korisnika komunalnih usluga a izmještanje i ugradnja vodomjera na teret davaoca usluge –J.P.”Vodovod” a.d. Gacko.

Nepostupanje korisnika komunalnih usluga po ovom obavještenju i po samoj odluci SO Gacko, povlači prekršajnu odgovornost i propisane su novčane kazne.

Ako korisnik komunalne usluge u roku od 90 dana ne otkloni određene nedostatke u vezi lokacije vodomjera i šahta, te ne prilagodi dimenzije samog šahta za vodomjer, kaznit će se novčanom kaznom i to:

  • Pravno lice od 1.000, 00 KM do 10.000,00 KM, odgovorno lice u pravnom licu kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.
  • Preduzetnik kao korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.
  • Fizičko lice kao korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM.
Podijelite vijest