Обавјештење из ЈП “Водовод” Гацко

Обавјештавамо све кориснике (потрошаче) воде са јавног водовода да је Скупштина општине Гацко дана 28.02.2019. године донијела Одлуку о водоводу и канализацији, којом је подробно регулисан начин и услови организовања послова у вршењу дјелатности снабдијевања потрошача водом за пиће, обавезе даваоца комуналних услуга, обавезе корисника (потрошача) комуналних услуга, садржај услова за прикључење на водоводну мрежу и канализациону мрежу, те друго.

Овим путем упознајемо кориснике комуналних услуга – потрошаче воде, са њиховим обавезама. Потрошачи воде – корисници комуналне услуге у Општини Гацко, дужни су измјестити водомјере и шахтове на почетак приватног посједа.

По члану 22. Одлуке о водоводу и канализације одређено је да Ј.П. ”Водовод” а.д. Гацко одређује, према утврђеним условима, локацију водомјерног и ревизионог прикључног шахта за већ изграђене објекте.

Шахтови из претходног става искључиво се постављају на почетку грађевинске парцеле 1-2 метра од регулационе линије на страни дистрибутивног водовода, а ако то није могуће, на јавној површини.

Истим чланом је прописано да шахт за водомјер мора бити димензија 1,00 x 0,80 x 1,00 м (не смије бити мањи), мора бити водонепропусан, са поклопцем од ливеног жељеза или челичног лима, тако да обезбјеђује улазак радника у шахт у циљу одржавања, уградње и очитавања водомјера.

Ако је шахт дубљи од 1м у њему морају бити уграђене и мердевине.

Чланом 23. ове Одлуке је прописано да водомјерни шахт изграђен прије ступања на снагу ове Одлуке, у којем је отежан рад због димензија око очитавања, уградње и одржавања водомјера, или је изграђен и лоциран на непрописан начин, корисник је дужан да га догради и измјести на начин прописан чланом 22. ове Одлуке у року од 90 (деведесет) дана од дана објаве овог обавјештења и од дана уручења овог обавјештења корисницима комуналних услуга.

Трошкови измјештања шахта (изградња шахта и набавка водоматеријала) падају на терет корисника комуналних услуга а измјештање и уградња водомјера на терет даваоца услуге –Ј.П.”Водовод” а.д. Гацко.

Непоступање корисника комуналних услуга по овом обавјештењу и по самој одлуци СО Гацко, повлачи прекршајну одговорност и прописане су новчане казне.

Ако корисник комуналне услуге у року од 90 дана не отклони одређене недостатке у вези локације водомјера и шахта, те не прилагоди димензије самог шахта за водомјер, казнит ће се новчаном казном и то:

  • Правно лице од 1.000, 00 КМ до 10.000,00 КМ, одговорно лице у правном лицу казнит ће се новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.
  • Предузетник као корисник комуналне услуге новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ.
  • Физичко лице као корисник комуналне услуге новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ.
Подијелите вијест