Najava: Deveta redovna sjednica SO-e Gacko

Deveta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko, održaće se u utorak, 01. aprila 2014. godine, u sali SO-e, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu je predloženo 18. tačaka dnevnog reda.  

D N E V N I   R E D 

 1. Zapisnik sa Sedme redovne sjednice Skupštine opštine Gacko, održane dana 23.12.2013. godine;
 2. Zapisnik sa Osme redovne sjednice Skupštine opštine Gacko, održane dana 30.12.2013. godine;
 3. Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2013. godinu;
 4. Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Gacko;
 5. Izvještaj po Planu mjera za otklanjanje nedostataka po Izvještaju Glavne službe za reviziju Javnog sektora Republike Srpske;
 6. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodenje električne energije za 2014. godinu;
 7. Prijedlog Pograma rada zajedničke komunalne potrošnje za 2014. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim naknadama;
 9. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Budžeta opštine Gacko za period 01.04. do 30.06.2014. godine;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Opštinskim administrativnim taksama;
 11. Prijedlog Odluke o radu i visini naknade za rad članovima Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Gacko;
 12. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad Opštinske izborne komisije;
 13. Prijedlog Odluke o visini plata funkcionera opštine Gacko;
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i kriterijuma za određivanje lokalnih puteva i ulica u opštini Gacko;
 15. Prijedlog Odluke o uslovima, kriterijumu i načinu dodjele granta etažnim vlasnicima;
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i jednog člana Opštinske izborne komisije Gacko;
 17. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Odbora za žalbe;
 18. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest