JPU „Dječiji vrtić“: Javni poziv za prijem djece u radnoj 2024/2025. godini

JPU „Dječiji vrtić“ Gacko raspisuje Javni poziv za redovni prijem djece u radnoj 2024/2025. godini.

Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se prijem prijava djece u JPU „Dječiji vrtić“ Gacko za radnu godinu 2024/2025. godinu vršiti u periodu od 13.05. do 31.5.2024. godine.

Polaznici ustanove mogu biti djeca od 3 godine do polaska u školu (odnosno godišta 2021, 2020. i 2019.)

II

Prijava za prijem djece može se preuzeti u JPU „Dječiji vrtić“ Gacko svakim radnim danom od 8 do 12 časova.

  III

U skladu sa članom 13. Pravilnika o prijemu i boravku djece u JPU „Dječiji vrtić„ Gacko broj 103/23  prioritet kod prijema imaju:

 • Djeca samohranih roditelja,
 • Djeca čiji su roditelji lica sa invaliditetom ili imaju status civilne žrtve rata,
 • Djeca koja imaju status trećeg djeteta ili svakog narednog djeteta u porodici,
 • Djeca iz porodica kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak ili materinski dodatak,
 • Djeca pripadnika manjinskih etničkih zajednica,
 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena,
 • Djeca čiji roditelji nisu u mogućnosti da brinu o njima (usled bolesti, privremenog odsustva od kuće i sl.)
 • Djeca koja su korisnici usluga vrtića.

IV

Radi ostvarivanja prava na prvenstvo kod upisa prema kriterijumu iz tačke III Javnog poziva, podnosilac prijave obavezan je dostaviti relevantne dokaze, kako slijede:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Kućna lista,
 • Uvjerenje o samohranosti roditelja koje izdaje Centar za socijalni rad,
 • Rešenje o invalidnosti za ratne vojne invalide ili status civilne žrtve rata koje izdaje nadležna opštinska služba,
 • Uvjerenje da porodica djeteta za koje se vrši prijava ima utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć koju izdaje Javni fond dječije zaštite,
 • Izjava roditelja/staratelja djeteta  o pripadnosti manjinskoj etničkoj zajednici ovjerena kod nadležnog organa ,
 • Potvrda o zaposlenosti roditelja izdata i ovjerena od strane poslodavca,
 • Potvrdu o nemogućnosti čuvanja djeteta izdatu od nadležne institucije.

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje pravo prvenstva po datom kriterijumu.

V

Roditelj/staratelj djeteta koje bude primljeno biće obaviješten putem oglasne table u JPU „Dječiji vrtić“ Gacko i dužan je pristupiti zaključenju Ugovora o korištenju usluga ustanove u periodu od 19.08. do 23.08.2024.

Prilikom zaključivanja ugovora o korištenju usluga Ustanove roditelj/staratelj je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje sa uredno urađenim brisevima nosa, grla i stolice ne starije od mjesec  dana kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.

Istekom utvrđenog roka za potpisivanje ugovora nastalog krivicom roditelja/stratelja isti gubi pravo na zaključivanje ugovora.

VI

Prijava za upis može se podnijeti svakim radnim danom u periodu od 8 do 12 časova.

VII

Lista prijedloga koju sačinjava Komisija za prijem biće istaknuta na oglasnoj tabli  JPU „Dječiji vrtić“ Gacko.

Roditelj/staratelj koji je nezadovoljan utvrđenim prijedlogom ima pravo da u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste uloži žalbu direktoru Ustanove.

Napomena: Ukoliko na javni poziv nije prijavljen dovoljan broj djece, tri godine i starije, Ustanova će raspisati novi Javni poziv, za popunu upražnjenih slobodnih mjesta u skladu sa zakonski propisanim brojem djece po grupama.

 

 

Podijelite vijest