Javni poziv za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove

Na osnovu tačke IV. Odluke o sufinansiranju nabavke stambenih jedinica u svrhu podsticanja mladih bračnih parova za nabavku istih na području opštine Gacko (“Službeni glasnik opštine Gacko”, broj 9/22), Načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV  

za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove.

 

I-PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje prijava i utvrđivanje rang liste za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove na području opštine Gacko, na način da se sufinansira kupovina stambene jedinice na području opštine Gacko, u visini od 150 KM/m2  do 60m2 , a sredstva u visini do 15.000,00 KM sufinansiraće se za kupovinu ili izgradnju stambene jedinice van urbanog područja opštine Gacko.

II-USLOVI ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE STAMBENIH JEDINICA

  1. Uslovi koje kanditat za sufinansiranje nabavke stambene jedinice za mlade bračne parove mora ispunjavati su:
  • da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
  • da su stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina;
  • da imaju ovjeren notarski kupoprodajni ugovor o kupovini stambene jedinice na području opštine Gacko u 2023. godini;
  • da je brak zaključen u 2020. godini i kasnije;
  • da imaju dokaz da jedan od supružnika ima prebivalište na području opštine Gacko u trajanju od najmanje 5 godina;
  • da imaju dokaz da nijedan od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nekretnine uslovne za stanovanje i da nisu otuđili nekretninu u zadnjih pet godin na području Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
  • izjava da supružnici imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području opštine Gacko u periodu ne kraćem od 10 godina;
  • izjavu da predmetnu nekretninu ne mogu prometovati/prodati, pokloniti i drugo u periodu najmanje od 10 godina.

III-DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU PO JAVNOM POZIVU

  1. Uz prijavu po javnom pozivu, kao dokaz za ispunjavanje uslova iz tačke II ovog Javnog poziva, podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

a) uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera,

b) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera,

v) notarski ovjeren kupoprodajni ugovor o kupovini stambene jedinice  na području opštine Gacko u 2023. godini,

g) izvod iz matične knjige vjenčanih kojim se dokazuje da je brak zaključen u 2020. godini i kasnije,

d) CIPS-ova prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera,

đ) uvjerenje izdato od nadležnog organa za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Gacko, da nijedan od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nekretnine uslovne za stanovanje osim predmetne nekretnine

– list nepokretnosti,

e) uvjerenje izdato od strane Poreske uprave RS/BIH-Gacko da podnosilac zahtjeva i njegov bračni partner nisu otuđivali nekretninu u zadnjih pet godina na području Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

ž) izjava da supružnici imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području opštine Gacko u periodu ne kraćem od 10 godina,

z) izjavu da predmetnu nekretninu neće prometovati/prodati, pokloniti i drugo u periodu najmanje od 10 godina,

i) za podnosioca zahtjeva koji gradi stambenu jedinicu van urbanog područja,  pravosnožno rješenje odobrenja za građenje izdato 2023.godine (dozvola za građenje),

j) rješenje nadležnog organa o priznatom statusu boračke populacije,

k) potvrda izdata od strane poslodavca o visini mjesečnih primanja supružnika,

l) diploma ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera,

lj) rješenje nadležnog opštinskog organa za samostalno preduzetništvo,

m) potvrda o deficitarnom zanimanju od strane poslodavca,

n) ovjerena kućna lista i  izvod iz matične knjige rođenih  za sve članove porodičnog domaćinstva,

nj) uvjerenje izdato od strane MUP-a o dužini boravka podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog partnera, na području opštine Gacko.

2. Ovdje možete preuzeti obrazac prijave sa obrazcima izjava, ili u zgradi (protokol) opštine Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 2. Gacko.

3. Dokumentacija iz tačke  III ovog javnog poziva, predaje se u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca.

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom  može se predati lično na protokol Opštine Gacko ili putem pošte na adresu: Opština Gacko, Komisija za provođenje Javnog poziva za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove, ulica Solunskih dobrovoljaca broj 2. Gacko, u koverti na kojoj je potrebno staviti naznaku “Prijava na javni poziv” – ne otvarati.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Gacko  i veb stranici opštine Gacko www.gacko-rs.info.

Prijave kandidata koje su neblagovremene neće se razmatrati.

Na osnovu podnesenih prijava, Komisija koja je imenovana od  strane Načelnika opštine sačinjava Listu izabranih kandidata u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom.

Komisija će istaći Prijedlog liste  kandidata za sufinansiranje nabavke stambenih jedinica za mlade bračne parove na oglasnoj tabli opštine Gacko i veb stranici opštine Gacko www.gacko-rs.info i na istu će se moći podnijeti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objave iste.

 

 

Podijelite vijest