Јавни позив за суфинансирање набавке стамбених јединица за младе брачне парове

На основу тачке IV. Одлуке о суфинансирању набавке стамбених јединица у сврху подстицања младих брачних парова за набавку истих на подручју општине Гацко (“Службени гласник општине Гацко”, број 9/22), Начелник општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за суфинансирање набавке стамбених јединица за младе брачне парове.

 

I-ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је подношење пријава и утврђивање ранг листе за суфинансирање набавке стамбених јединица за младе брачне парове на подручју општине Гацко, на начин да се суфинансира куповина стамбене јединице на подручју општине Гацко, у висини од 150 КМ/м2  до 60м2 , а средства у висини до 15.000,00 КМ суфинансираће се за куповину или изградњу стамбене јединице ван урбаног подручја општине Гацко.

II-УСЛОВИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

  1. Услови које кандитат за суфинансирање набавке стамбене јединице за младе брачне парове мора испуњавати су:
  • да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
  • да су старији од 18 година, а млађи од 40 година;
  • да имају овјерен нотарски купопродајни уговор о куповини стамбене јединице на подручју општине Гацко у 2023. години;
  • да је брак закључен у 2020. години и касније;
  • да имају доказ да један од супружника има пребивалиште на подручју општине Гацко у трајању од најмање 5 година;
  • да имају доказ да ниједан од супружника није власник/сувласник некретнине условне за становање и да нису отуђили некретнину у задњих пет годин на подручју Републике Српске/Босне и Херцеговине;
  • изјава да супружници имају намјеру остварења сталног боравка на подручју општине Гацко у периоду не краћем од 10 година;
  • изјаву да предметну некретнину не могу прометовати/продати, поклонити и друго у периоду најмање од 10 година.

III-ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

  1. Уз пријаву по јавном позиву, као доказ за испуњавање услова из тачке II овог Јавног позива, подносилац пријаве доставља следећу документацију:

а) увјерење о држављанству за подносиоца захтјева и његовог брачног партнера,

б) извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева и његовог брачног партнера,

в) нотарски овјерен купопродајни уговор о куповини стамбене јединице  на подручју општине Гацко у 2023. години,

г) извод из матичне књиге вјенчаних којим се доказује да је брак закључен у 2020. години и касније,

д) ЦИПС-ова пријава пребивалишта за подносиоца захтјева и његовог брачног партнера,

ђ) увјерење издато од надлежног органа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Гацко, да ниједан од супружника није власник/сувласник некретнине условне за становање осим предметне некретнине

– лист непокретности,

е) увјерење издато од стране Пореске управе РС/БИХ-Гацко да подносилац захтјева и његов брачни партнер нису отуђивали некретнину у задњих пет година на подручју Републике Српске/Босне и Херцеговине,

ж) изјава да супружници имају намјеру остварења сталног боравка на подручју општине Гацко у периоду не краћем од 10 година,

з) изјаву да предметну некретнину неће прометовати/продати, поклонити и друго у периоду најмање од 10 година,

и) за подносиоца захтјева који гради стамбену јединицу ван урбаног подручја,  правосножно рјешење одобрења за грађење издато 2023.године (дозвола за грађење),

ј) рјешење надлежног органа о признатом статусу борачке популације,

к) потврда издата од стране послодавца о висини мјесечних примања супружника,

л) диплома или увјерење о завршеној стручној спреми за подносиоца захтјева и његовог брачног партнера,

љ) рјешење надлежног општинског органа за самостално предузетништво,

м) потврда о дефицитарном занимању од стране послодавца,

н) овјерена кућна листа и  извод из матичне књиге рођених  за све чланове породичног домаћинства,

њ) увјерење издато од стране МУП-а о дужини боравка подносиоца захтјева и његовог брачног партнера, на подручју општине Гацко.

2. Овдје можете преузети образац пријаве са образцима изјава, или у згради (протокол) општине Гацко, ул. Солунских добровољаца број 2. Гацко.

3. Документација из тачке  III овог јавног позива, предаје се у оргиналу или овјереној фотокопији не старијој од три мјесеца.

Попуњена пријава са потребном документацијом  може се предати лично на протокол Општине Гацко или путем поште на адресу: Општина Гацко, Комисија за провођење Јавног позива за суфинансирање набавке стамбених јединица за младе брачне парове, улица Солунских добровољаца број 2. Гацко, у коверти на којој је потребно ставити назнаку “Пријава на јавни позив” – не отварати.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли општине Гацко  и веб страници општине Гацко www.gacko-rs.info.

Пријаве кандидата које су неблаговремене неће се разматрати.

На основу поднесених пријава, Комисија која је именована од  стране Начелника општине сачињава Листу изабраних кандидата у складу са Правилником и Јавним позивом.

Комисија ће истаћи Приједлог листе  кандидата за суфинансирање набавке стамбених јединица за младе брачне парове на огласној табли општине Гацко и веб страници општине Гацко www.gacko-rs.info и на исту ће се моћи поднијети приговор Комисији у року од 8 дана од дана објаве исте.

 

 

Подијелите вијест