Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu postojećeg poslovnog prostora u svrhu formiranja Šalter sale

Načelnik opštine Gacko raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu postojećeg poslovnog prostora u svrhu formiranja Šalter sale.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu postojećeg poslovnog prostora u Gacku u svrhu formiranja Šalter sale.

OPŠTI USLOVI ZA PRIHVATLJIVE PONUDE

Postojeći poslovni prostor koji je predmet kupovine mora ispunjavati sledeće uslove:

  • Čini funkcionalnu cjelinu sa poslovnim prostorijama Opštinske uprave Gacko,
  • Potrebno je da postojeći poslovni prostor bude legalan i da se bez većih ulaganja može privesti planiranoj namjeni,
  • Minimalna korisna površina postojećeg poslovnog prostora je 120m2.

SADRŽAJ PONUDE I POTREBNI DOKUMENTI

Ponuda se dostavlja u pisanoj formi i treba da sadrži:

-ime/naziv, adresa/sjedište, kontakt telefon i mejl ponuđača (fizičkog ili pravnog lica),

-adresa ponuđenog poslovnog prostora, sa odgovarajućom indentifikacijom prema katastarskom i zemljišno-knjižnom stanju.

Potrebni  dokumenti:

–  Izvod iz knjige uloženih ugovora ne stariji od 60 dana od dana prijave na javni poziv (original ili ovjerena fotokopija),

–  pismena izjava vlasnika ili suvlasnika da ponuđeni postojeći poslovni prostor nije opterećen pravima trećih lica ne stariji od 60 dana od dana prijave na javni poziv,

–   izvod iz sudskog registra za pravno lice kao podnosioca ponude ne stariji od 60 dana od dana prijave na javni poziv (original ili ovjerena fotokopija),

–   ovjerena izjava o saglasnosti suvlasnika, ako je predmet ponude suvlasnička nekretnina, ne stariji od 60 dana od dana prijave na javni poziv.

KRITERIJ ZA OCJENU PRIHVATLJIVE PONUDE

  • funkcionalna cjelina sa poslovnim prostorijama Opštinske uprave Gacko,
  • ponuđena cijena postojećeg poslovnog prostora,
  • zadovoljavajuća površina postojećeg poslovnog prostora.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda zainteresovanih fizičkih i pravnih lica je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom :”Dostava ponude za kupovinu postojećeg poslovnog prostora za potrebe formiranja Šalter sale – ne otvaraj”, preporučeno poštom ili lično na protokol Opštinske uprave Gacko, Solunskih dobrovoljaca br 2, 89240 Gacko.

Komisija za ocjenjivanje valjanosti prispjelih ponuda izvršit će provjeru dostavljene dokumentacije za sve prispjele ponude i dati preporuku Načelniku opštine o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Sa izabranim ponuđačem će se u skladu sa zakonom zaključiti ugovor o kupoprodaji ponuđenog poslovnog prostora, nakon donošenja odluke Načelnika opštine o njegovom izboru kao najpovoljnijeg ponuđača i pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske.

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja pribavljenog postojećeg poslovnog prostora biće preciziran u kupoprodajnom ugovoru.

ZAVRŠNE ODREDBE 

Dokumenti dostavljeni od ponuđača po javnom pozivu neće se vraćati.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na Zvaničnoj prezentaciji opštine Gacko.

“Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom pozivu je Darka Unković, kontakt telefon: 066/801-073”.

 

 

Podijelite vijest