Јавни позив за достављање понуда за куповину постојећег пословног простора у сврху формирања Шалтер сале

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за достављање понуда за куповину постојећег пословног простора у сврху формирања Шалтер сале.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је прикупљање понуда за куповину постојећег пословног простора у Гацку у сврху формирања Шалтер сале.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ

Постојећи пословни простор који је предмет куповине мора испуњавати следеће услове:

  • Чини функционалну цјелину са пословним просторијама Општинске управе Гацко,
  • Потребно је да постојећи пословни простор буде легалан и да се без већих улагања може привести планираној намјени,
  • Минимална корисна површина постојећег пословног простора је 120м2.

САДРЖАЈ ПОНУДЕ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Понуда се доставља у писаној форми и треба да садржи:

-име/назив, адреса/сједиште, контакт телефон и мејл понуђача (физичког или правног лица),

-адреса понуђеног пословног простора, са одговарајућом индентификацијом према катастарском и земљишно-књижном стању.

Потребни  документи:

–  Извод из књиге уложених уговора не старији од 60 дана од дана пријаве на јавни позив (оригинал или овјерена фотокопија),

–  писмена изјава власника или сувласника да понуђени постојећи пословни простор није оптерећен правима трећих лица не старији од 60 дана од дана пријаве на јавни позив,

–   извод из судског регистра за правно лице као подносиоца понуде не старији од 60 дана од дана пријаве на јавни позив (оригинал или овјерена фотокопија),

–   овјерена изјава о сагласности сувласника, ако је предмет понуде сувласничка некретнина, не старији од 60 дана од дана пријаве на јавни позив.

КРИТЕРИЈ ЗА ОЦЈЕНУ ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ

  • функционална цјелина са пословним просторијама Општинске управе Гацко,
  • понуђена цијена постојећег пословног простора,
  • задовољавајућа површина постојећег пословног простора.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда заинтересованих физичких и правних лица је 15 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу “Глас Српске”.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком :”Достава понуде за куповину постојећег пословног простора за потребе формирања Шалтер сале – не отварај”, препоручено поштом или лично на протокол Општинске управе Гацко, Солунских добровољаца бр 2, 89240 Гацко.

Комисија за оцјењивање ваљаности приспјелих понуда извршит ће провјеру достављене документације за све приспјеле понуде и дати препоруку Начелнику општине о избору најповољнијег понуђача.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у разматрање.

Са изабраним понуђачем ће се у складу са законом закључити уговор о купопродаји понуђеног пословног простора, након доношења одлуке Начелника општине о његовом избору као најповољнијег понуђача и прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Начин плаћања прибављеног постојећег пословног простора биће прецизиран у купопродајном уговору.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Документи достављени од понуђача по јавном позиву неће се враћати.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на Званичној презентацији општине Гацко.

“Особа задужена за давање додатних информација о Јавном позиву је Дарка Унковић, контакт телефон: 066/801-073”.

 

 

Подијелите вијест