Javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici iz sredstva za 2023. godinu.

Finansijska sredstva:

Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH o preusmjeravanju i raspoređivanju sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2023. godinu, za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici, raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.142.714,74 KM.

Pravo na dostavljane projektnih prijedloga:

Pravo na dostavljanje projektnih prijedloga, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo):

– Za projekte obnove i izgradnje komunalne infrastrukture imaju opštine/gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH, a za projekte socijalne infrastrukture gradovi, opštine i crkve i vjerske zajednice. Javne ustanove i nevladine organizacije mogu aplicirati isključivo putem opština, gradova i Brčko Distrikta BiH za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture.

– Za projekte elektrifikacije imaju opštine/gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH, koji su utvrdili da na njihovoj, kandidovanoj projektnoj mikrolokaciji, kontinuirano ili povremeno žive povratnici u postojećim, obnovljenim stambenim jedinicama ili stambenim jedinicama čija je rekonstrukcija u toku ili je završen izbor korisnika pomoći u nekom od projekata obnove stambenih jedinica, koje su prije rata imale registrovan priključak na elektromrežu, a u vrijeme dostavljanja prijave, zbog uništene elektromreže, nemaju omogućeno priključenje.

Ranije dostavljeni projektni prijedlozi, zahtjevi, informacije o potrebama u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica kao i aplikacioni obrasci i slično ne mogu biti predmet razmatranja.

Predmet projektnih prijedloga:

Predmet projektnih prijedloga može biti:

– Izgradnja i saniranje putne infrastrukture,

– Obnova i izgradnja vodosnabdijevanja i kanalizacije,

– Saniranje socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti) i

– Obnova elektromreže sa ciljem priključenja stambenih jedinica;

Izrada i način dostavljanja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi su na propisan način popunjeni i ovjereni aplikacioni obrasci za iskazivanje potreba u obnovi i izgradnji komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih lica.

Za svaki navedeni predmet pomoći izrađen je aplikacioni formular koji je dostupan na veb-stranici Ministarstva www.mhrr.gov.ba, a može se preuzeti i u regionalnim centrima Ministarstva, na sljedećim adresama:

-Regionalni centar Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, tel. 033/714-207;

-Regionalni centar Banja Luka, Vidovdanska bb, Banja Luka, tel. 051/223-580;

-Regionalni centar Mostar, Kralja Zvonimira 13, Mostar, tel. 036/555-841 i

-Regionalni centar Tuzla, 4. Aprila broj 1, naselje Miladije tel. 035/253-603.

Projektni prijedlog (na propisan način popunjen i ovjeren aplikacioni formular ) kovertira se i poštom dostavlja na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3, 71000 Sarajevo, sa oznakom JAVNI POZIV.

-dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrififikacije.

Projektni prijedlog mora sadržavati i fotodokumentaciju sa lica mjesta, kao i oznaku lokaliteta putem gugl mape (prilog uz popunjen aplikacioni formular) predmeta projektnog prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije, na osnovu koje se može utvrditi stvarno stanje potrebe za obnovu i izgradnju.

Finansijska vrijednost projektnog prijedloga:

-maksimalna finansijska vrijednost po projektnom prijedlogu iznosi 100.000,00 KM.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga:

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva.

Kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga:

Za projekte obnove komunalne i socijalne infrastrukture su:

– broj direktnih korisnika (porodice povratnika i raseljenih lica);

– iznos traženih sredstava po projektnom prijedlogu;

– finansijska vrijednost po korisniku projekta (po porodici povratnika ili raseljenih lica);

– sufinansiranje projektnog prijedloga.

Za projekte elektrifikacije su:

a) ukupan broj obnovljenih stambenih jedinica povratnika/raseljenih lica za svaki kandidovani projekat;

b) ukupan broj povratnika/raseljenih lica za svaki kandidovani projekat;

c) ukupan broj stambenih jedinica u kojima povratnici žive stalno;

d) ukupan iznos traženih sredstava po svakom kandidovanom projektu;

e) iznos traženih sredstava po jednoj stambenoj jedinici;

f) iznos traženih sredstava po povratniku/raseljenom licu;

g) sufinansiranje projektnog prijedloga;

h) neminiranost područja elektrifikacije.

Procedura izbora i realizacije projektnih prijedloga:

– Ministarstvo zaprima projektne prijedloge, evidentira i sistematizuje dostavljene podatke, te izrađuje izvještaj o rezultatima Javnog poziva.

– Po potrebi, Ministarstvo putem svojih regionalnih centara obavlja terensku kontrolu podataka prezentovanih u projektnim prijedlozima.

– U svrhu izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih prijedloga, Ministarstvo imenuje članove Komisije za izbor prioritetnih projektnih prijedloga.

– Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Komisija za izbor prioritetnih projektnih prijedloga izrađuje prijedloge lista prioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja ih Komisiji za izbjeglice i raseljena lica BiH.

– Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH donosi odluku o izboru i finansiranju projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica.

– Izabrane projektne prijedloge za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici realizuju općine/gradovi, Brčko Distrikt BiH i vjerske zajednice (podnosioci projektnih prijedloga), a izabrane projektne prijedloge za elektrifikaciju stambenih jedinica realizuju opštine/gradovi i Brčko Distrikt BiH (podnosioci projektnih prijedloga) u saradnji sa nadležnim elektrodistribucijama.

– U skladu sa procedurama, Ministarstvo nadžire realizaciju izabranih projekata.

– Fond za povratak BiH, u skladu sa svojim procedurama, finansijski realizuje izabrane projekte.

Neblagovremeno dostavljeni projektni prijedlozi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na brojeve telefona: 033/703-950 i 033/703-948, ili na navedene brojeve telefona regionalnih centara.

Podijelite vijest