Izvještaj sa Sedamnaeste redovne sjednice SO-e Gacko

Juče je u sali Skupštine opštine Gacko održana Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika  Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika odjeljenja za inspekcijske poslove Dragica Jovović, službenika za odnose sa javnošću, predstavnika Radio Gacka, RTRS i Herceg  Televizije.

Skupštini su prisustvovali i direktor RiTE Gacko, Milinko Milidrag sa saradnicima.

Na sjednici je razmatrano 10 tačaka dnevnog reda, a prisutno je bilo svih 17 odbornika.
Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa Šesnaeste redovne sjednice koja je održana 05. marta 2015. godine.

Odbornici su dali pozitivno Mišljenje o proglašenju opšteg interesa za eksproprijaciju radi proširenja obuhvata u zoni povlatnog uglja ležišta “Gacko”.

Takođe, dato je pozitivno Mišljenja o proglašenju opšteg interesa za eksproprijaciju radi proširenja obuhvata eksploatacionog polja “C” Površinskog kopa rudnika uglja “Gračanica” Gacko i doneseni su zaključci u vezi sa mišljenjima.

Skupština opštine je zaključila da se može pristupiti eksproprijaciji nepokretnosti koje obuhvataju ova proširenja, pod uslovima da investitor Zavisno preduzeće „RiTE“ Gacko:

  1. Pribavi poljoprivrednu saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, od nadležnog organa u skladu sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske i u zakonskom roku uplati predviđene naknade.
  2. Pristupi aktivnostima za projektovanje i izvođenje zaštitnog zelenog pojasa, sa sadnjom visokih sadnica u skladu sa odredbama važećih provedbenih dokumenata prostornog uređenja.
  3. Vidno obilježi koordinate eksploatacionog polja.
  4. Najkasnije do 15. maja 2015. god. sačiniti sporazum-protokol između Opštine Gacko, koju zastupa načelnik opštine, Milan Radmilović i Zavisnog preduzeća „RiTE Gacko“ koje zastupa direktor preduzeća, Milinko Milidrag, sa rokovim aprovođenja radnji iz tačke 1. ove Odluke.

Kao i prethodnih godina, Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko za 2014. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu ocijenjen je kao dobar i sveobuhvatan. Donesena je Odluka o davanju na korišćenje prostora u zgradi Nemanjina br. 7, vlasništvo Opštine Gacko, Javnoj ustanovi Centar za Socijalni rad Gacko.

Usvojeni su izvještaji o:

  • radu Javne ustanove Informativno-kulturni centar Gacko za 2014. godinu sa Programom rada i finansijskim planom za 2015. godinu sa 12 glasova za i 3 uzdržana;
  • radu Javne ustanove Turističke organizacije opštine Gacko za 2014. godinu sa Programom rada i finansijskim planom za 2015. godinu sa 11 glasova za i 4 uzdržana;
  • radu Narodne biblioteke Gacko za 2014. godinu sa 11 glasova za i 4 uzdržana.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji.

Riješen je jedan predmet Imovinsko-pravnih odnosa, a postavljeno je jedno odborničko pitanje.

Podijelite vijest