Izvještaj o održanom trećem mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2 u Opštini Gacko

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata, koji se sprovodi u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD2) u saradnji sa Opštinom Gacko, u ponedjeljak, 11. aprila 2022. godine u terminu od 11.00 do 13.00 časova, održan je treći od tri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD). Treći mentorski sastanak održan je u prostorijama Opštine Gacko i bio je prilika da predstavnici OCD-a sa mentorom javno diskutuju o nedoumicama i dilemama u okviru pripreme projektnih prijedloga.

Termin mentorskog sastanka i poziv predstavnicima OCD je objavljen na zvaničnoj internet stranici Opštine Gacko. Dodatno je poziv za učešće na mentorskom sastanku upućen organizacijama civilnog društva i nakon održane obuke u upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Trećem mentorskom sastanku prisustvovalo je ukupno 5 učesnika/ca (5 predstavnika/ca OCD), od čega 3 žene i 2 muškaraca.

Na početku mentorskog sastanka, učesnicima je pojašnjena uloga mentora i svrha održavanja mentorskih sastanaka. Tom prilikom je naglašeno kako je uloga mentora da pomogne u otklanjanju dilema i nedoumica koje predstavnici OCD mogu imati tokom pripreme projektnih prijedloga ali da uloga mentora nije da na bilo koji način učestvuje u izradi samih projektnih prijedloga. Istaknuto je takođe da u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva, konsultacije „jedan na jedan“ sa predstavnicima OCD nisu dozvoljene. Nakon uvodnog predstavljanja svrhe mentorskih sastanaka i planiranog načina rada mentor je dao mogućnost prisutnima na sastanku da iznesu svoje dileme i postave pitanja.

Tokom diskusije razgovarano je o sljedećim temama:

 1. Da li organizacija može kupiti računar za potrebe provođenja projekta, koji će nakon provedbe projekta ostati na korištenje organizaciji?
  Odgovor: Detaljne informacije o finansijskim aspektima projekta sadržane su u javnom pozivu i smjernicama za aplikante. Iz opisa budžetskih stavki mora se jasno vidjeti veza sa aktivnostima na koju se odnosi pojedina budžetska stavka.
 2. Kako se struktuiraju i kalkulišu putni i troškovi edukatora u projektom budžetu?
  Odgovor: Detaljne informacije o finansijskim aspektima projekta sadržane su u javnom pozivu i smjernicama za aplikante. Putni i svi drugi troškovi kalkulišu se u bruto iznosu. Troškovi edukatora se prikazuju ponaosob za svakog pojedinačnog edukatora, te u sebi mogu ali ne moraju sadržavati troškove prevoza.
 3. Da li može OCD sa područja neke druge opštine, ili grada aplicirati na javni poziv u našoj opštini?
  Odgovor: Da, mentor je podsjetio učesnike da je odgovor na ovo pitanje jasno definisan u smjernicama za aplikante.
 4. Koliko dugo je preporučljivo da traju edukacije za djecu?
  Odgovor: Mentor je napomenuo učesnike da su oni odgovorni za dizajn projekta i da oni najbolje poznaju potrebe i kapacitete ciljnih grupa. Generalno edukacije trebaju biti planirane i provedene na način da odgovore na potrebe ciljne grupe, odnosno da njihova provedba dovede do postizanja projektnih rezultata.
 5. Da li se tokom trajanja projekta sve aktivnosti moraju sprovoditi isključivo sa jednom ciljnom grupom?
  Odgovor: Mentor je napomenuo učesnike da su oni odgovorni za dizajn projekta i da oni najbolje poznaju potrebe i kapacitete ciljnih grupa i krajnjih korisnika. Aktivnosti moraju biti logično grupisane, te ako više aktivnosti vodi do ostvarenja jednog projektnog rezultata/cilja koji je vezan za jednu ciljnu grupu (krajnje korisnike) onda se nameće zaključak da se sve aktivnosti moraju provesti sa članovima te ciljne grupe.

Na kraju sastanka mentor se zahvalio prisutnim predstavnicima OCD na učešću.

U svrhu transparentnosti, svi zapisnici, uključujući i ovaj, sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Gacko. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Podijelite vijest