“Crveni krst“ Gacko

NAZIV: „Crveni krst“ Gacko
ADRESA: Nemanjina 5
TEL/FAKS: 059/472-426

Opštinska organizacija crvenog krsta je jedinstvena, dobrovoljna, humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji opštine Gacko.
U svom radu rukovodi se osnovnim principima Međunarodnog Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, a to su humanost, nepristrasnost, jedinstvo, dobrovoljnost, nezavisnost, neutralnost i univerzalnost.
Opštinska organizacija Crvenog krsta Gacko ima svoj Statut, a registrovana je kod Osnovnog suda u Trebinju sa osnovnim ciljevima i zadacima.

 • Radi na zdravstveno-socijalnoj zaštiti i zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i učestvuje u organizovanju raznih oblika pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti.
  •    Vrši poslove koji proističu iz odredaba Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava od 12.08.1949. god. i dopunskih protokola od 08.06.1977. godine.
  •    Vrši funkciju Službe traženja predviđene Ženevskim konvencijama.
  •    Zalaže se za prijateljstvo, solidarnost i saradnju među narodima.
  •    Razvija i unapređuje dobrovoljni rad u oblasti socijalne zaštite, posebno pri pružanju pomoći socijalno ugroženim licima.
  •    Motiviše i okuplja građane za dobrovoljno, anonimno i besplatno darivanje krvi.
  •    Osposobljava kadrove za izvršavanje zadataka Crvenog krsta i druge poslove i zadatke u skladu sa ciljevima Crvenog krsta.

U Crvenom krstu Gacko zaposlena su 3 radnika.

Pri opštinkoj organizaciji Crvenog krsta imamo klub mladih (učenici srednje škole) i podmladak (učenici osnovne škole).

Opštinska organizacija Crvenog krsta Gacko obilježava sledeće datume:
•    8-15 maj: nedelja Crvenog krsta,
•    14-21 septembar: nedelja borbe protiv TBC-a,
•    6-11 oktobar: nedelja djeteta,
•    1 oktobar: međunarodni dan starih,
•    31 decembar: dan dječije radosti.

Podijelite vijest