Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenje iz JP „Vodovod“ Gacko

Obavještavamo sve korisnike (potrošače) vode sa javnog vodovoda da je Skupština opštine Gacko dana 28.02.2019. godine donijela Odluku o vodovodu i kanalizaciji, kojom je podrobno regulisan način i uslovi organizovanja poslova u vršenju djelatnosti snabdijevanja potrošača vodom za piće, obaveze davaoca komunalnih usluga, obaveze korisnika (potrošača) komunalnih usluga, sadržaj uslova za priključenje na vodovodnu mrežu i kanalizacionu mrežu, te drugo.

Ovim putem upoznajemo korisnike komunalnih usluga – potrošače vode, sa njihovim obavezama. Potrošači vode – korisnici komunalne usluge u Opštini Gacko, dužni su izmjestiti vodomjere i šahtove na početak privatnog posjeda.

Po članu 22. Odluke o vodovodu i kanalizacije određeno je da J.P. “Vodovod“ a.d. Gacko određuje, prema utvrđenim uslovima, lokaciju vodomjernog i revizionog priključnog šahta za već izgrađene objekte.

Šahtovi iz prethodnog stava isključivo se postavljaju na početku građevinske parcele 1-2 metra od regulacione linije na strani distributivnog vodovoda, a ako to nije moguće, na javnoj površini.

Istim članom je propisano da šaht za vodomjer mora biti dimenzija 1,00 x 0,80 x 1,00 m (ne smije biti manji), mora biti vodonepropusan, sa poklopcem od livenog željeza ili čeličnog lima, tako da obezbjeđuje ulazak radnika u šaht u cilju održavanja, ugradnje i očitavanja vodomjera.

Ako je šaht dublji od 1m u njemu moraju biti ugrađene i merdevine.

Članom 23. ove Odluke je propisano da vodomjerni šaht izgrađen prije stupanja na snagu ove Odluke, u kojem je otežan rad zbog dimenzija oko očitavanja, ugradnje i održavanja vodomjera, ili je izgrađen i lociran na nepropisan način, korisnik je dužan da ga dogradi i izmjesti na način propisan članom 22. ove Odluke u roku od 90 (devedeset) dana od dana objave ovog obavještenja i od dana uručenja ovog obavještenja korisnicima komunalnih usluga.

Troškovi izmještanja šahta (izgradnja šahta i nabavka vodomaterijala) padaju na teret korisnika komunalnih usluga a izmještanje i ugradnja vodomjera na teret davaoca usluge –J.P.“Vodovod“ a.d. Gacko.

Nepostupanje korisnika komunalnih usluga po ovom obavještenju i po samoj odluci SO Gacko, povlači prekršajnu odgovornost i propisane su novčane kazne.

Ako korisnik komunalne usluge u roku od 90 dana ne otkloni određene nedostatke u vezi lokacije vodomjera i šahta, te ne prilagodi dimenzije samog šahta za vodomjer, kaznit će se novčanom kaznom i to:

  • Pravno lice od 1.000, 00 KM do 10.000,00 KM, odgovorno lice u pravnom licu kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.
  • Preduzetnik kao korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.
  • Fizičko lice kao korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM.
Podijelite vijest