Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење из ЈП „Водовод“ Гацко

Обавјештавамо све кориснике (потрошаче) воде са јавног водовода да је Скупштина општине Гацко дана 28.02.2019. године донијела Одлуку о водоводу и канализацији, којом је подробно регулисан начин и услови организовања послова у вршењу дјелатности снабдијевања потрошача водом за пиће, обавезе даваоца комуналних услуга, обавезе корисника (потрошача) комуналних услуга, садржај услова за прикључење на водоводну мрежу и канализациону мрежу, те друго.

Овим путем упознајемо кориснике комуналних услуга – потрошаче воде, са њиховим обавезама. Потрошачи воде – корисници комуналне услуге у Општини Гацко, дужни су измјестити водомјере и шахтове на почетак приватног посједа.

По члану 22. Одлуке о водоводу и канализације одређено је да Ј.П. “Водовод“ а.д. Гацко одређује, према утврђеним условима, локацију водомјерног и ревизионог прикључног шахта за већ изграђене објекте.

Шахтови из претходног става искључиво се постављају на почетку грађевинске парцеле 1-2 метра од регулационе линије на страни дистрибутивног водовода, а ако то није могуће, на јавној површини.

Истим чланом је прописано да шахт за водомјер мора бити димензија 1,00 x 0,80 x 1,00 м (не смије бити мањи), мора бити водонепропусан, са поклопцем од ливеног жељеза или челичног лима, тако да обезбјеђује улазак радника у шахт у циљу одржавања, уградње и очитавања водомјера.

Ако је шахт дубљи од 1м у њему морају бити уграђене и мердевине.

Чланом 23. ове Одлуке је прописано да водомјерни шахт изграђен прије ступања на снагу ове Одлуке, у којем је отежан рад због димензија око очитавања, уградње и одржавања водомјера, или је изграђен и лоциран на непрописан начин, корисник је дужан да га догради и измјести на начин прописан чланом 22. ове Одлуке у року од 90 (деведесет) дана од дана објаве овог обавјештења и од дана уручења овог обавјештења корисницима комуналних услуга.

Трошкови измјештања шахта (изградња шахта и набавка водоматеријала) падају на терет корисника комуналних услуга а измјештање и уградња водомјера на терет даваоца услуге –Ј.П.“Водовод“ а.д. Гацко.

Непоступање корисника комуналних услуга по овом обавјештењу и по самој одлуци СО Гацко, повлачи прекршајну одговорност и прописане су новчане казне.

Ако корисник комуналне услуге у року од 90 дана не отклони одређене недостатке у вези локације водомјера и шахта, те не прилагоди димензије самог шахта за водомјер, казнит ће се новчаном казном и то:

  • Правно лице од 1.000, 00 КМ до 10.000,00 КМ, одговорно лице у правном лицу казнит ће се новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.
  • Предузетник као корисник комуналне услуге новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ.
  • Физичко лице као корисник комуналне услуге новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ.
Подијелите вијест